جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آن حسابان-دو دوازدهم کاربردهای مشتق گام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 135

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس صفحه 135

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس  135

دوستان عزیز، در این نوشته گام به گام حسابان 2 کار در کلاس صفحه 135 براتون گذاشتم .

امیدوارم که باحل تمرینات  حسابان دو ،و کاردر کلاس ها و فعالیت های این درس  در این مطالب  رفع اشکال بشید

وبتونید در امتحانات موفق عمل کنید.

سوال:

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم

 

جواب:

در این سوال مشتق تابع داده شده است. با نگاهی به نمودار مشتق مشخص است که مشتق همیشه مثبت است تابع باید در R اکیدا  صعودی باشد.
با نگاه به شکل ها مشخص است که تابع الف همیشه صعودی نیست پس غلط است و قسمت پ چون تابع اکید نزولی است پس اشتباه است .
از طرفی با توجه به نمودار مشتق تابع مشخص است که
در بازه سه منهای دو تا مثبت بی نهایت مشتق تابع صعودی است پس
در این بازه باید به تقعر به سمت بالا باشد  از دو گزینه باقی مانده گزینه (ت )
چون تابع در بازه منهای دو تا صفر تقعر به سمت پایین دارد پس گزینه غلط می باشد.
با توجه به استدلال بالا تنها گزینه صحیح گزینه (ب)  می باشد.

سوال:

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم

 

جواب:

درس قسمت دوم سوال  نمودار مشتق دوم تابع  داده شده است با نگاه کردن به شکل مشخص است که از دو تا مثبت بی نهایت مشتق دوم مثبت در این بازه تقعر باید به سمت بالا باشد اکنون به گزینه ها نگاه می کنیم در گزینه الف  از دو تا مثبت بی نهایت تعر به سمت بالا است در دو زمینه به از دو تا مثبت بی نهایت تقعر به سمت پایین است پس این گزینه غلط است در گزینه (پ) از دو تا مثبت بی نهایت تقعر به سمت بالا در گزینه (ت)  تابع از ۲ تا مثبت بی نهایت تقعر به سمت پایین است پس این گزینه غلط است.
دوباره به نمودار مشتق دوم نگاه می‌کنیم از منفی بی نهایت تا ۲ مشتق دوم منفی است پس باید در این بازه تقعر منحنی به سمت پایین باشد
از دو گزینه باقی مانده گزینه الف در بازه منفی بی نهایت تا ۲ در قسمتی تقعر به سمت پایین و در قسمت غرب به سمت بالاست پس این گزینه غلط است با این تفاصیل مشخص است که تنها گزینه صحیح گزینه (ب)  می باشد
گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم گام به گام حسابان 2 کار در کلاس صفحه 132

کتاب درسی حسابان دو

نوشته های مرتبط

زیست سه(زیست دوازدهم)

مدیر

گام به گام حسابان دو فصل 5

وضعیت دو دایره نسبت به هم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 121

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

کتاب درسی هندسه 3

ارسال دیدگاه