گام به گام دهم انسانی فصل دو ص۲۷

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

دوستان ،در این نوشته  گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27 براتون گذاشتم.

با مطالعه این نوشته به مطالب زیز تسلط پیدا می کنید:

1-تبدیل مسائل توصیفی به معادله درجه اول

2-حل گام به گام معادله درجه اول

3-به دست آوردن جواب های قابل قبول برای مسئله

امیدوارم با مطالعه گام به گام ریاضی وآمار یک کاردرکلاس صفحه 27  در این قسمت رفع اشکال بشید.

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

جواب:

\( \begin{array}{l} x + x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}x) + 1 = 100 \Rightarrow x + x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x + 1 = 100\\ 4(x + x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x + 1) = 4 \times 100 \Rightarrow 4x + 4x = 2x + x + 4 = 400\\ 11x + 4 = 400 \Rightarrow 11x = 396 \Rightarrow x = \frac{{396}}{{11}} = 36 \end{array} \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

جواب:

زیرا در نهایت معادله به صورت ۰ = ax+b به دست آمد (0 = ۳۹۶ – ۱۱x) که بزرگ ترین درجه x در آن از درجه ۱ است.

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

جواب:

\( \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {ax + b = 0}\\ {11x – 396 = 0} \end{array} \Rightarrow a = 11,b = – 396} \right. \)

یادآوری:

معادله:

یک تساوی شامل متغیر است که برای بعضی از مقادیر که به جای آن متغیر قرار می گیرند،

تبدیل به یک تساوی درست می شود که به این مقادیر جواب یا ریشه معادله می گویند.

مراحل حل معادله درجه اول :

1- هر طرف معادله را ساده می کنیم.

2-جمله های شامل متغیر را به یک طرف تساوی و اعداد ثابت را به طرف دیگر آن منتقل می کنیم و هر طرف را ساده می کنیم .

3- در نهایت به عبارتی مانند ax = b می رسیم که با تقسیم معلوم بر ضریب مجهول، جواب  xبه دست می آید.

4-به صورت سوال توجه کرده و با توجه به آن جواب های قابل قبول را برای مسئله مشخص می کنیم.

 

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

 

 

 

صفحه 24 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 26

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

مطالعه بیشتر