گام به گام دهم انسانی فصل دو ص۳۰

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص30

دوستان ،در این نوشته  گام به گام دهم انسانی فصل دو ص30 براتون گذاشتم.

در این قسمت در مورد حل معادله درجه دو ونحوه ی تبدیل کردن صورت مسائل به یک معادله تمرین حل شده است.

امیدوارم با مطالعه این مطالب در این قسمت رفع اشکال بشید.

گام به گام دهم انسانی

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص30

جواب:​ برای حل گام به گام دهم انسانی کار در کلاس صفحه 30 ابتدا سن نیما را به عنوان متغیر xفرض می کنیم و سپس با توجه به صورت سوال سن کیان برابر است با \( x(x – 3) = 40 \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص30

جواب: بله -درجه دو

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص30

جواب: دو جواب-بله-خیر زیرا در این سوال متغیر xسن انسان می باشد که نمی تواند منفی باشد.

در این قسمت عدد -5 غیر قابل قبول و عدد 8 جواب مسئله است.

\( \begin{array}{l} x(x – 3) = 40 \Rightarrow {x^2} – 3x = 40 \Rightarrow {x^2} – 3x – 40 \Rightarrow \\ (x – 8)(x + 5) = 0 \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {x – 8 = 0 \Rightarrow x = 8}\\ {x + 5 = 0 \Rightarrow x = – 5} \end{array}} \right. \end{array} \)

گام به گام دهم انسانی تمرین:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص30

جواب:​\( 5x + 2 = 3x – 2 \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص30

جواب:​\( {x^2} = x + 1 \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص30

جواب:

 z=حقوق مدیر بخش و y = حقوق مهندس و x = حقوق تکنسین

حقوق تکنسین× 2= حقوق مهندس

\( \Rightarrow \frac{2}{3} \times 2x = 3x \)​=حقوق مدیر​\( \Rightarrow 2x = \frac{2}{3} \times \)​حقوق مدیر ×2/3=حقوق مهندس 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص30

حل تمرین دهم انسانی فصل دو

جواب: 

مجموع تولید این کارخانه در پنج روز هفته برابر با:             تن124000=4000+8000+16000+32000+64000

تن60000=4000-64000 اختلاف تولید در پایان روز شنبه با چهارشنبه می باشد

شکل کلی معادلات درجه دو:

معمولا شکل استاندارد معادلات درجه‌ دو به‌صورت زیر بیان می‌شوند:

گام به گام دهم انسانی فصل دو کاردر کلاس

در رابطه بالا ضرایب a,b,c ثابت بوده و مقدار a غیرصفر است. همچنین x همان مجهولی است که هدف از حل کردن معادله یافتن آن است. در جدول زیر مثال‌هایی از معادلات درجه دوم ارائه شده است.توجه داشته باشید که در مواقعی ممکن است شکل اولیه‌ی معادله به‌صورت استاندارد نباشد. در چنین حالاتی می‌توان با جابجایی عبارات در طرفین معادله، شکل معادله را به‌صورت استاندارد درآورد.

 

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19
صفحه 27 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 29

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

مطالعه بیشتر