گام به گام دهم انسانی فصل دو ص۳۸

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

دوستان ،در این نوشته گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

 (تمرین های 4و5و6ص38 کتاب درسی ریاضی و آمار یک) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تشکیل معادله درجه دو از طریق جواب های آن

2-بررسی منحصر به فرد بودن معادله درجه دو با توجه به جواب های آن 

3-حل مسئله توصیفی از طریق تشکیل معادله درجه دو  و حل آن به روش ریشه گیری

5- توضیح در مورد ریشه مضاعف در معادله درجه دو 

6-بررسی شرایط داشتن دوجواب حقیقی برای معادله درجه دو و همچنین شرایطی که معادله ریشه حقیقی ندارد

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

جواب:

​​\( \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {x = 1 \Rightarrow x – 1 = 0}\\ {x = 1 \Rightarrow x – 1 = 0} \end{array} \Rightarrow (x – 1)(x – 1) = 0 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = 0} \right. \)

این معادله منحصر به فرد نیست زیرا ​\( {x = 1} \)ریشه مضاعف معادله ​\( {3(x – 1)(x – 1) = 0} \)​نیز هست.

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

جواب:\( {(x – 1)^2} = k \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\begin{array}{*{20}{c}} {k = 2 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = 2 \Rightarrow x – 1 = \pm \sqrt 2 \Rightarrow x = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {1 + \sqrt 2 }\\ {1 – \sqrt 2 } \end{array}} \right.}\\ {k = 4 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = 4 \Rightarrow x – 1 = \pm 2 \Rightarrow x = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} 3\\ { – 1} \end{array}} \right.} \end{array}}\\ {\begin{array}{*{20}{c}} {k = 0 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = 0 \Rightarrow x = 1}\\ {k = – 9 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = – 9} \end{array}} \end{array}} \right. \)

در حالت ​\( {k = – 9 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = – 9} \)​معادله جواب ندارد زیرا مربع هر عبارت، بزرگتر یا مساوی صفراست و منفی نمی تواند باشد

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

جواب:k=0

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

جواب:k>0

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 38

جواب:k<0

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

 

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام دهم انسانی فصل یک ص26

جواب:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

جواب:گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

 

 

صفحه 36 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 37

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

مطالعه بیشتر