گام به گام دهم انسانی فصل دو ص۳۸

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

دوستان ،در این نوشته گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

 (تمرین های 4و5و6ص38 کتاب درسی ریاضی و آمار یک) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تشکیل معادله درجه دو از طریق جواب های آن

2-بررسی منحصر به فرد بودن معادله درجه دو با توجه به جواب های آن 

3-حل مسئله توصیفی از طریق تشکیل معادله درجه دو  و حل آن به روش ریشه گیری

5- توضیح در مورد ریشه مضاعف در معادله درجه دو 

6-بررسی شرایط داشتن دوجواب حقیقی برای معادله درجه دو و همچنین شرایطی که معادله ریشه حقیقی ندارد

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

جواب:

​​\( \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {x = 1 \Rightarrow x – 1 = 0}\\ {x = 1 \Rightarrow x – 1 = 0} \end{array} \Rightarrow (x – 1)(x – 1) = 0 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = 0} \right. \)

این معادله منحصر به فرد نیست زیرا ​\( {x = 1} \)ریشه مضاعف معادله ​\( {3(x – 1)(x – 1) = 0} \)​نیز هست.

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

جواب:\( {(x – 1)^2} = k \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\begin{array}{*{20}{c}} {k = 2 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = 2 \Rightarrow x – 1 = \pm \sqrt 2 \Rightarrow x = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {1 + \sqrt 2 }\\ {1 – \sqrt 2 } \end{array}} \right.}\\ {k = 4 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = 4 \Rightarrow x – 1 = \pm 2 \Rightarrow x = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} 3\\ { – 1} \end{array}} \right.} \end{array}}\\ {\begin{array}{*{20}{c}} {k = 0 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = 0 \Rightarrow x = 1}\\ {k = – 9 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = – 9} \end{array}} \end{array}} \right. \)

در حالت ​\( {k = – 9 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = – 9} \)​معادله جواب ندارد زیرا مربع هر عبارت، بزرگتر یا مساوی صفراست و منفی نمی تواند باشد

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

جواب:k=0

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

جواب:k>0

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 38

جواب:k<0

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

 

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام دهم انسانی فصل یک ص22

جواب:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

جواب:گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

 

 

صفحه 36 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 37

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

مطالعه بیشتر