گام به گام دهم انسانی فصل دو ص۴۹

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

دوستان ،در این نوشتهگام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

 (حل فعالیت ص49 کتاب درسی ریاضی و آمار یک) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1- آشنایی با معادلات گویا

2-حل معادلات گویا از طریق مخرج مشترک گیری وضرب طرفین معادله در آن

3-مشخص نمودن دامنه عبارات گویا وجواب های قابل قبول

(در واقع جواب هایی برای معادله قابل قبولند که مخرج کسر را صفر نکنند)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

جواب:

\( \begin{array}{l} v = 15\frac{{km}}{h},x = 2500m,m = 2/5km\\ v = \frac{x}{t} \Rightarrow 15 = \frac{{2/5}}{t} \end{array} \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

جواب:​\( 15 + ( – 15) = \frac{{2/5}}{t} + ( – 15) \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

جواب:​\( \frac{{2/5 – 15t}}{t} = 0 \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

جواب:​\( 2/5 – 15t = 0 \Rightarrow 2/5 = 15t \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

جواب:عدد به دست آمده برای t،بر حسب ساعت می باشد

\( 2/5 = 15t \Rightarrow t = \frac{{2/5}}{{15}} = \frac{1}{6} \)

اگر بخواهیم tرا بر حسب دقیقه هم به دست آوریم عدد حاصل را در 60 ضرب می کنیم یعنی :​

\( t = \frac{1}{6} \times 60 = 10 \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

جواب:​\( t = 10 + 4 = 14 \)​مدت زمان رسیدن علی از منزل تا مدرسه 14 دقیقه است.

 

معادلات گویا:

 معادلاتی هستند که در آنها مجهول در مخرج کسر قرار دارد.

مراحل حل معادلات گویا

1- تعیین دامنه عبارت گویا

2-تعیین کوچکترین مضرب مشترک همه مخرجها (مخرج مشترک) و ضرب آن در هر دو طرف معادله

3- در نهایت به یک معادله درجه اول یا دوم می رسیم که با حل آن جواب معادله گویا به دست می آید.

4-جواب هایی برای معادله قابل قبول هستند که در دامنه قرار داشته باشند به عبارتی دیگر مخرج را صفر نکنند.

 

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص36
صفحه 47 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 48

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

مطالعه بیشتر