گام به گام دهم انسانی فصل یک ص۱۰

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص10

در این نوشته  گام به گام دهم انسانی فصل یک ص10   برای شما عزیزان قراردادم.

در این قسمت تمرین روی اتحاد های مربع دو جمله ای واتحاد مزدوج واتحاد یک جمله مشترک حل شده است.

برای مسلط شدن در حل مسائل اتحاد  باید اتحاد را به صورت کلامی یاد بگیری و

طبق آن عدد گذاری کنی با تمرین تکرار حتما نتیجه می گیری.

بهترین روش برای یادگیری اتحاد ها نمرین و حل سوالات بسیار زیاد هست البته کمی به فهمیدن مسئله هم ربط دارد.

انشاالله با مطالعه این نوشته در این مبحث رفع اشکال بشید.

 

گام به گام دهم انسانی  فصل یک ص10

 

جواب:

الف)​\( 8a+16 \)

ب)​\( 9a^{2}+1 \)

پ)​\( b \)

ت)​\( \sqrt{2} \)

ث)​\( 7x+12 \)

ج)​\( 9x^{2}-9x-10 \)

چ)1و2

گام به گام دهم انسانی  فصل یک ص10

 

جواب:

الف)4       ب)​\( \frac{1}{3} \)​       پ)​\( (2x)^{2} , (2x-1)^{2} \)

ت)​\( (y-2)(y+5) \)​                       ث) ​\( 6x+12x \)​​,\( (3x+4)(3x+2) \)

 

گام به گام دهم انسانی  فصل یک ص10

جواب:

الف)​\( x^{2}-12=(x-\sqrt{12})(x+\sqrt{12}) \)

ب)​\( x^{4}(x^{2}-8)(x^{2}+8)=x^{4}(x-\sqrt{8})(x+\sqrt{8})(x^{2}+8) \)

 

 

 

گام به گام دهم انسانی  فصل یک ص10

 

جواب:

الف)​\( (1000-1)^{2}=1000^{2}-2(1000)(1)+1^{2}=1000000-2000+1=998001=(999)^{2} \)

ب)​\( (100-4)(100+4)=(100)^{2}-(4)^{2}=10000-16=9984 \)

پ)​\( (102)^{2}=(100+2)^{2}=(100)^{2}+2(100)(2)+(2)^{2}=10000+400+4=10404 \)

 

 

 

گام به گام دهم انسانی  فصل یک ص10

جواب:

\( (a+b)^{3}=(a+b)^{2}(a+b)=(a^{2}+2ab+b^{2})(a+b)=a^{3}+a^{2}b+2a^{2}b+2ab^{2}+b^{2}a+b^{3}=a^{3}+3a^{2}b+3ab^{2}+b^{3} \)

 

برای محاسبه توان چهارم میتوان از روش  ​\( (a+b)^{4}=(a+b)^{2}(a+b)^{2} \)​ یا از فرمول ​\( (a+b)^{4}=(a+b)^{3}(a+b) \)​  استفاده نمود.

 

یادآوری:

اتحاد مربع دو جمله ای :

\( (a+b)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2} \)​  و​\( (a-b)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} \)

اتحاد مزدوج:

\( (a-b)(a+b)=a^{2}-b^{2} \)

اتحاد یک جمله مشترک:

(x+a)(x+b)=x^{2}+(a+b)x+ab)

 

مطالب مرتبط با موضوع:
کتاب درسی ریاضی یک

اتحاد در ریاضیات، یک گزاره همواره صادق است که معمولاً برای ساده‌سازی فعالیت‌های جبری در ریاضی بکار می‌رود.

به عبارتی بهتر؛ معادله‌ای که به ازای هر عدد حقیقی برقرار باشد اتحاد نامیده می‌شود.

د.

 

صفحه 12 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

مطالعه بیشتر