گام به گام دهم انسانی فصل یک ص۲۲

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص22

دوستان ،در این نوشته  گام به گام دهم انسانی فصل یک ص22براتون گذاشتم.

در این قسمت تمرینات مربوط به محاسبه کوچک ترین مضرب مشترک ومخرج مشترک گیری حل شده است.

در زیرگام به گام دهم انسانی فصل یک ص22(کاردر کلاس و فعالیت صفحه 22 کتاب درسی)مشاهده فرمایید.

امیدوارم با مطالعه این مطالب در این قسمت رفع اشکال بشید.

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص22

جواب:

​​\( P(x) = {x^2} + 6x + 9 = {(x + 3)^2} \)

\( Q(x) = {x^2} – 9 = (x + 3)(x – 3) \)

​​\( A(x) = {(x + 3)^2}(x – 3) \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص22

 

 

 

 

جواب:

​​\( P(x) = {x^4} – 1 = ({x^2} – 1)({x^2} + 1) = (x – 1)(x + 1)({x^2} + 1) \)

\( Q(x) = {x^3} – 1 = (x – 1)({x^2} + x + 1) \)

\( A(x) = (x – 1)(x + 1)({x^2} + 1)({x^2} + x + 1) \)

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص22

جواب:

مخرج کسر اول:​\( (x – 3) \)

مخرج کسر دوم:\( x+2 \)

مخرج مشترک:​\( (x-3)(x+2) \)

\( \frac{{x – 2}}{{x – 3}} – \frac{{x + 1}}{{x + 2}} = \frac{{(x – 2)(x + 2) – (x + 1)(x – 3)}}{{(x – 3)(x + 2)}} \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص22

جواب:​\( \frac{{4(x – 1)}}{{x(x + 1)(x – 1)}} \)

یادآوری:

عبارت های گویا

 عبارت گویا:

یک عبارت گویا (کسری) عبارتی است که صورت و مخرج آن چند جمله ای باشد. 

اگر عبارتی را ساده کنیم و حاصل چندجمله ای نباشد، گویا نیست. 

اگر متغیری زیر رادیکال یا داخل قدر مطلق باشد آن عبارت گویا نخواهد بود

مانند​\( \frac{1}{{\sqrt x }} \)​یا​\( \frac{{\left| x \right|}}{{\sqrt x }} \)

اگر در عبارتی رادیکالی بتوانیم ریشه گیری کنیم بهتر است

ابتدا این ریشه گیری را انجام داده و سپس در مورد گویا بودن عبارت تصمیم بگیریم.

مقدار یک عبارت گویا وقتی بامعنی است که مخرج آن صفر نباشد.

ساده کردن عبارت گویا:

جهت ساده کردن یک عبارت گویا ابتدا صورت و مخرج را تجزیه می کنیم، سپس با خط زدن عوامل مشترک که مخالف صفر باشند، آن عبارت را از صورت و مخرج ساده می کنیم. 

روش های مخرج مشترک گیری:

1- ابتدا مخرج ها را به عوامل اولیه شان تجزیه می کنیم.

2-عامل های مشترک و غیر مشترک را مشخص می کنیم.

3-عوامل مشترک با بیشترین توان را در عوامل غیر مشترک ضرب کرده تا

ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)مخرج ها به دست آید وآنرا مخرج مشترک محسوب می کنیم.

در واقع در فعالیت بالا روش مخرج مشترک گیری در عبارات گویا به روش مرحله به مرحله به شما آموزش داده شده است.

و اگر می خواستیم این عبارات را جمع و تفریق کنیم عبارت ​\( A(x) \)​مخرج مشترک می باشد.

صفحه21 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 24
مطالب مرتبط با موضوع:
کتاب درسی ریاضی یک

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

مطالعه بیشتر