گام به گام دهم انسانی فصل یک ص۲۶

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص26

دوستان ،در این نوشته  گام به گام دهم انسانی فصل یک ص26 براتون گذاشتم.

در این قسمت در مورد حل معادله درجه اول و نحوه ی تبدیل کردن صورت مسائل به یک معادله تمرین حل شده است.

امیدوارم با مطالعه این مطالب در این قسمت رفع اشکال بشید.

در زیر به گام به گام دهم انسانی فصل یک فعالیت ص26 توجه فرمایید.

 

فعالیت یک  صفحه 26 

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص26

جواب:

\( 3x + 1 = 7 \Rightarrow 3x = 7 – 1 = 6 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = \frac{6}{3} = 2 \)

فعالیت دوم صفحه 26:

فعالیت عددی را بیابید که دو برابر آن به علاوه عدد یک، برابر با پنج برابر همان عدد منهای چهار باشد. جواب: عدد مورد نظر را در نظر میگیریم. با توجه به فرض دو برابر آن عدد به علاوه عدد یک معادل ۱+۲ و پنج برابر همان عدد متهای عدد چهار، معادل ۴- ۵x است که باید با یکدیگر برابر باشند،

 

جواب:

برای حل فعالیت دو صفحه 26 چنین عمل می کنیم:

با بردن جملات شامل x به یک طرف تساوی و بردن اعداد ثابت به طرف دیگر تساوی،

وبا تقسیم هر طرف تساوی بر عدد سه ،جواب معادله به دست می آید. 

برای یادگیری بیشتر به حل معادله زیر توجه فرمایید

 

\( 2x + 1 = 5x – 4 \Rightarrow 5x – 2x = 1 + 4 \Rightarrow 3x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{3} \)

 

پرسش متن:

هر معادله به صورت ه = ax + b را که در آن a و b اعداد حقیقی و a مخالف صفر است، یک معادله درجه اول می نامند.

تنها جواب این معادله از ​\( x = – \frac{b}{a} \)​ به دست می آید. (چرا؟) 

زیرا اگر در معادله ه = ax + b به جای X مقدار ​\( – \frac{b}{a} \)​را قرار دهیم، حاصل تساوی صفر می شود.

\( ax + b = 0 \Rightarrow ax = – b \Rightarrow x = – \frac{b}{a} \)

یادآوری:

معادله:

یک تساوی شامل متغیر است که برای بعضی از مقادیر که به جای آن متغیر قرار می گیرند،

تبدیل به یک تساوی درست می شود که به این مقادیر جواب یا ریشه معادله می گویند.

مراحل حل معادله درجه اول :

1- هر طرف معادله را ساده می کنیم.

2-جمله های شامل متغیر را به یک طرف تساوی و اعداد ثابت را به طرف دیگر آن منتقل می کنیم و هر طرف را ساده می کنیم .

3- در نهایت به عبارتی مانند ax = b می رسیم که با تقسیم معلوم بر ضریب مجهول، جواب  xبه دست می آید.

 

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

 

صفحه 22 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 24

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

مطالعه بیشتر