دهمرشته انسانیریاضی و آمار یکگام به گام ریاضی وآمار یک فصل یکمعادله های شامل عبارت های گویا

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 37

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص37

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 37

دوستان ،در این نوشته گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 37

(حل تمرینات ص37و38  کتاب درسی ریاضی و آمار یک) براتون قرار دادم.

لازم به ذکر است که این تمرینات در کتاب چاپ97درص53و54 قرار دارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1- آشنایی با معادلات گویا

2-حل معادلات گویا از طریق مخرج مشترک گیری وضرب طرفین معادله در آن

3-مشخص نمودن دامنه عبارات گویا وجواب های قابل قبول

(در واقع جواب هایی برای معادله قابل قبولند که مخرج کسر را صفر نکنند)

(لازم به ذکر است که این سوال در کتاب سال 98 در ص35 قرار دارد.)

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص37

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص37

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص37

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 37

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 37

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص36

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص37

خلاصه درس:

معادلات گویا:

 معادلاتی هستند که در آنها مجهول در مخرج کسر قرار دارد.

مراحل حل معادلات گويا

1- تعیین دامنه عبارت گویا

2-تعیین کوچکترین مضرب مشترک همه مخرجها (مخرج مشترک) و ضرب آن در هر دو طرف معادله

3-هر کسر را با مخرج مشترک بازنویسی کنید

4-هر دو سمت معادله را در ک.م.م ضرب کنید

5-معادله جدید را حل کنید به عبارتی دیگر  به یک معادله درجه اول یا دوم می رسیم که با حل آن جواب معادله گویا به دست می آید.

4-جواب هایی برای معادله قابل قبول هستند که در دامنه قرار داشته باشند به عبارتی دیگر مخرج را صفر نکنند.

مراحل حل معادلات گويا

1- تعیین دامنه عبارت گویا

2-تعیین کوچکترین مضرب مشترک همه مخرجها (مخرج مشترک) و ضرب آن در هر دو طرف معادله

3-هر کسر را با مخرج مشترک بازنویسی کنید

4-هر دو سمت معادله را در ک.م.م ضرب کنید

5-معادله جدید را حل کنید به عبارتی دیگر  به یک معادله درجه اول یا دوم می رسیم که با حل آن جواب معادله گویا

محاسبه می شود.

4-جواب هایی برای معادله قابل قبول هستند که در دامنه قرار داشته باشند به عبارتی دیگر مخرج را صفر نکنند.

برای حل معادله های شامل عبارت های گویا،

با توجه به خاصیت های معادله و مخرج مشترک گیری،

معادله ای به  صورت   \frac{P(x)}{Q(x)}=0     به دست می آید.

ابتدا صورت کسر بالا را مساوی صفر قرار می دهیم سپس

از حل این معادله جواب هایی بدست می آید .جواب هایی قابل قبول هستند که مخرج کسر را صفر نکنندزیرا

در ریاضی اگر مخرج کسری صفر شود آن کسر تعریف نشده می باشد.

 

فعالیت ص 33(فعالیت ص 49چاپ قدیم)

کاردرکلاس ص 35(کاردرکلاس ص 51چاپ قدیم)

سوال متن کتاب ص 36(سوال متن کتاب ص52چاپ قدیم)

تمرین ص 37و38(تمرین ص53و54چاپ قدیم)

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

آیتم های مشابه

کتاب درسی ریاضی و آمار دو

بارم بندی فارسی ونگارش (1)

بارم بندی درس اقتصاد دهم

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 9

مدیر مدیر

سوال امتحانی تابع رادیکالی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص100

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید