حل معادلۀ درجه ٢ و کاربردها دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی وآمار یک فصل یک معادله درجه دوم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص27

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

دوستان در این نوشته ، گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

( حل کاردرکلاس  ص27کتاب درسی ریاضی وآمار یک)براتون قرار دادم.

لازم به ذکر است که این صفحه معادل ص 11 کتاب درسی چاپ سال 98 می باشد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تبدیل مسائل توصیفی به معادله درجه اول

2-حل گام به گام معادله درجه اول

3-به دست آوردن جواب های قابل قبول برای مسئله

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

جواب:

\begin{gathered} x + x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}x) + 1 = 100 \hfill \\ \Rightarrow x + x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x + 1 = 100 \hfill \\ \end{gathered}  \begin{gathered} 4(x + x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x + 1) = 4 \times 100 \hfill \\ \Rightarrow 4x + 4x = 2x + x + 4 = 400 \hfill  \end{gathered}  \begin{gathered} 11x + 4 = 400 \Rightarrow \hfill \\ 11x = 396 \Rightarrow x = \frac{{396}}{{11}} = 36 \hfill  \hfill \end{gathered}

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

جواب:

زیرا در نهایت معادله به صورت ۰ = ax+b به دست آمد (0 = ۳۹۶ – ۱۱x) که بزرگ ترین درجه x در آن از درجه ۱ است.

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

جواب:

\( \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {ax + b = 0}\\ {11x – 396 = 0} \end{array} \Rightarrow a = 11,b = – 396} \right. \)

 

خلاصه درس:

معادله:

یک تساوی شامل متغیر است که برای بعضی از مقادیر که به جای آن متغیر قرار می گیرند،

تبدیل به یک تساوی درست می شود که به این مقادیر جواب یا ریشه معادله می گویند.

مراحل حل معادله درجه اول :

1- هر طرف معادله را ساده می کنیم.

2-جمله های شامل متغیر را به یک طرف تساوی و اعداد ثابت را به طرف دیگر آن منتقل می کنیم و هر طرف را ساده می کنیم .

3- در نهایت به عبارتی مانند ax = b می رسیم که با تقسیم معلوم بر ضریب مجهول، جواب  xبه دست می آید.

4-به صورت سوال توجه کرده و با توجه به آن جواب های قابل قبول را برای مسئله مشخص می کنیم.

صفحه 24
ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو
صفحه 26

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

بارم بندی فارسی ونگارش (1)

فیلم تست معادله درجه دوم

مدیر

سوال امتحانی تابع کسری

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص102

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 52

مدیر مدیر

حل ویدیویی یک تست زیبای ریاضی دهم (مقایسه اعداد توان دار)

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه