حل معادلۀ درجه ٢ و کاربردها دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی وآمار یک فصل دو معادله درجه دوم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص27

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

دوستان در این نوشته ، گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

( حل کاردرکلاس  ص27کتاب درسی ریاضی وآمار یک)براتون قرار دادم.

لازم به ذکر است که این صفحه معادل ص 11 کتاب درسی چاپ سال 98 می باشد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تبدیل مسائل توصیفی به معادله درجه اول

2-حل گام به گام معادله درجه اول

3-به دست آوردن جواب های قابل قبول برای مسئله

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

جواب:

\begin{gathered} x + x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}x) + 1 = 100 \hfill \\ \Rightarrow x + x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x + 1 = 100 \hfill \\ \end{gathered}  \begin{gathered} 4(x + x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x + 1) = 4 \times 100 \hfill \\ \Rightarrow 4x + 4x = 2x + x + 4 = 400 \hfill  \end{gathered}  \begin{gathered} 11x + 4 = 400 \Rightarrow \hfill \\ 11x = 396 \Rightarrow x = \frac{{396}}{{11}} = 36 \hfill  \hfill \end{gathered}

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

جواب:

زیرا در نهایت معادله به صورت ۰ = ax+b به دست آمد (0 = ۳۹۶ – ۱۱x) که بزرگ ترین درجه x در آن از درجه ۱ است.

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص27

جواب:

\( \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {ax + b = 0}\\ {11x – 396 = 0} \end{array} \Rightarrow a = 11,b = – 396} \right. \)

 

خلاصه درس:

معادله:

یک تساوی شامل متغیر است که برای بعضی از مقادیر که به جای آن متغیر قرار می گیرند،

تبدیل به یک تساوی درست می شود که به این مقادیر جواب یا ریشه معادله می گویند.

مراحل حل معادله درجه اول :

1- هر طرف معادله را ساده می کنیم.

2-جمله های شامل متغیر را به یک طرف تساوی و اعداد ثابت را به طرف دیگر آن منتقل می کنیم و هر طرف را ساده می کنیم .

3- در نهایت به عبارتی مانند ax = b می رسیم که با تقسیم معلوم بر ضریب مجهول، جواب  xبه دست می آید.

4-به صورت سوال توجه کرده و با توجه به آن جواب های قابل قبول را برای مسئله مشخص می کنیم.

صفحه 24
ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو
صفحه 26

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

Related posts

کتاب درسی تاریخ اسلام یک

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert