وبلاگ

دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی وآمار یک فصل یک معادله درجه دوم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص29

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص29

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص29

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص29

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص29

قرار داده ایم .لازم به ذکر است که این فعالیت در صفحه 45 چاپ قدیم قرار دارد.

 

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1- روش کلی حل معادله درجه دو

2-مشخص نمودن مقادیر aوbوc

3-تشکیل دلتا با توجه به فرمول آن

4- محاسبه ریشه ها (جواب های) معادله درجه دو

گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک درس سه

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص29

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص29

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص29

حل معادله درجه دوم به روش دلتا

با فرض داشتن معادله درجه دوم به شکل ، برای حل معادله به روش دلتا، باید مراحل زیر را طی کنیم:

مرحله اول: عدد دلتا را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم که

در آن aضریب توان دوم xوbضریب توان xوcعدد ثابت می باشد:\Delta =b^{^{2}}-4ac

 

مرحله دوم: در اینجا سه حالت پیش می‌آید:

اگر \Delta < 0انگاه معادله ریشه حقیقی ندارد.

اگر\Delta =0انگاه معادله یک ریشه حقیقی داردکه از فرمول x=-\frac{b}{2a} محاسبه می شود.

اگر\Delta > 0 انگاه معادله دو ریشه دارد که از فرمول x=\frac{-b\pm \sqrt{\Delta }}{2a}

شکل کلی معادلات درجه دو:

می دانیم که یک معادله درجه دو از یک سه جمله ای تشکیل شده است که شامل یک متغیر به نام xمی باشد

و بیشترین توان این متغیر دو است ،بنابر این شکل استاندارد معادلات درجه‌ دو به‌صورت زیر است:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص31

که در رابطه بالا ضرایب a,b,c ثابت بوده و مقدار a غیرصفر است، همچنین x همان مجهولی است

 هدف از حل کردن معادله یافتن آن است،بنابراین توجه داشته باشید که

در مواقعی ممکن است شکل اولیه‌ی معادله به‌صورت استاندارد نباشد،

پس در چنین حالاتی می‌توان با جابجایی عبارات در طرفین معادله،

شکل معادله را به‌صورت استاندارد درمی آوریدو سپس آن را حل می کنید

،چنانکه در حل سوالات این صفحه دیدید

از اتحادهایی که در درس های قبل خوانده بودید در تجزیه این معادلات استفاده کردیم ودر نتیجه موفق به حل این معادلات شدیم.

 

 

فعالیت ص 19(فعالیت ص35چاپ قدیم)

فعالیت ص 20(فعالیت ص36چاپ قدیم)

کاردرکلاس وتمرین ص 21( ص 37 کتاب قدیم)

تمرین ص 22(ص38چاپ قدیم)

کاردرکلاس ص 26( ص 42چاپ قدیم)

تمرین ص 27(تمرین ص 43چاپ قدیم)

فعالیت ص 28(  ص44چاپ قدیم)

فعالیت وکاردرکلاس ص29(ص45چاپ قدیم)

تمرین ص31(تمرین ص 47چاپ قدیم)

تمرین ص 32(تمرین ص48چاپ قدیم)

کوله پشتی ریاضی وآمار یک نوبت اول

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *