حل معادلۀ درجه ٢ و کاربردها دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی وآمار یک فصل دو

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص38

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

دوستان ،در این نوشته گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

 (تمرین های 4و5و6ص38 کتاب درسی ریاضی و آمار یک) براتون قرار دادم.

این تمرین در کتاب چاپ سال 98 در ص 22قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تشکیل معادله درجه دو از طریق جواب های آن

2-بررسی منحصر به فرد بودن معادله درجه دو با توجه به جواب های آن 

3-حل مسئله توصیفی از طریق تشکیل معادله درجه دو  و حل آن به روش ریشه گیری

5- توضیح در مورد ریشه مضاعف در معادله درجه دو 

6-بررسی شرایط داشتن دوجواب حقیقی برای معادله درجه دو و همچنین شرایطی که معادله ریشه حقیقی ندارد

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

این معادله منحصر به فرد نیست زیرا ​\( {x = 1} \)ریشه مضاعف معادله ​\( {3(x – 1)(x – 1) = 0} \)​نیز هست.

 

\( \begin{gathered} \begin{array}{*{20}{c}} {x = 1 \Rightarrow x – 1 = 0} \\ {x = 1 \Rightarrow x – 1 = 0} \end{array} \hfill \\ \Rightarrow (x – 1)(x – 1) = 0 \hfill \\ \Rightarrow {(x – 1)^2} = 0 \hfill \\ \end{gathered} \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

\( \begin{gathered} \begin{array}{*{20}{c}} {\begin{array}{*{20}{c}} \begin{gathered} {(x – 1)^2} = k \hfill \\ \Rightarrow k = 2 \Rightarrow {(x – 1)^2} = 2 \hfill \\ \Rightarrow x – 1 = \pm \sqrt 2 \Rightarrow x = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {1 + \sqrt 2 } \\ {1 – \sqrt 2 } \end{array}} \right. \hfill \\ \end{gathered} \\ \begin{gathered} k = 4 \Rightarrow {(x – 1)^2} = 4 \hfill \\ \Rightarrow x – 1 = \pm 2 \Rightarrow x = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} 3 \\ { – 1} \end{array}} \right. \hfill \\ \end{gathered} \end{array}} \\ {\begin{array}{*{20}{c}} {k = 0 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = 0 \Rightarrow x = 1} \\ {k = – 9 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = – 9} \end{array}} \end{array} \hfill \\ \hfill \\ \end{gathered} \)

در حالت ​\( {k = – 9 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = – 9} \)​معادله جواب ندارد زیرا

مربع هر عبارت، بزرگتر یا مساوی صفراست و منفی نمی تواند باشد

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

جواب:k=0

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

 

جواب:k>0

 گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 38

جواب:k<0

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

صفحه 36

ریاضی و آمار یک فصل دو درس دو

صفحه 37

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

Related posts

تعریف دنباله در ریاضی

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

مدیر بهینه ساز سیستم

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 6

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert