UA-125485935-1
حل معادلۀ درجه ٢ و کاربردها دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی وآمار یک فصل دو

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص38

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

دوستان ،در این نوشته گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

 (تمرین های 4و5و6ص38 کتاب درسی ریاضی و آمار یک) براتون قرار دادم.

این تمرین در کتاب چاپ سال 98 در ص 22قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تشکیل معادله درجه دو از طریق جواب های آن

2-بررسی منحصر به فرد بودن معادله درجه دو با توجه به جواب های آن 

3-حل مسئله توصیفی از طریق تشکیل معادله درجه دو  و حل آن به روش ریشه گیری

5- توضیح در مورد ریشه مضاعف در معادله درجه دو 

6-بررسی شرایط داشتن دوجواب حقیقی برای معادله درجه دو و همچنین شرایطی که معادله ریشه حقیقی ندارد

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

این معادله منحصر به فرد نیست زیرا ​\( {x = 1} \)ریشه مضاعف معادله ​\( {3(x – 1)(x – 1) = 0} \)​نیز هست.

 

\( \begin{gathered} \begin{array}{*{20}{c}} {x = 1 \Rightarrow x – 1 = 0} \\ {x = 1 \Rightarrow x – 1 = 0} \end{array} \hfill \\ \Rightarrow (x – 1)(x – 1) = 0 \hfill \\ \Rightarrow {(x – 1)^2} = 0 \hfill \\ \end{gathered} \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

\( \begin{gathered} \begin{array}{*{20}{c}} {\begin{array}{*{20}{c}} \begin{gathered} {(x – 1)^2} = k \hfill \\ \Rightarrow k = 2 \Rightarrow {(x – 1)^2} = 2 \hfill \\ \Rightarrow x – 1 = \pm \sqrt 2 \Rightarrow x = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {1 + \sqrt 2 } \\ {1 – \sqrt 2 } \end{array}} \right. \hfill \\ \end{gathered} \\ \begin{gathered} k = 4 \Rightarrow {(x – 1)^2} = 4 \hfill \\ \Rightarrow x – 1 = \pm 2 \Rightarrow x = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} 3 \\ { – 1} \end{array}} \right. \hfill \\ \end{gathered} \end{array}} \\ {\begin{array}{*{20}{c}} {k = 0 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = 0 \Rightarrow x = 1} \\ {k = – 9 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = – 9} \end{array}} \end{array} \hfill \\ \hfill \\ \end{gathered} \)

در حالت ​\( {k = – 9 \Rightarrow {{(x – 1)}^2} = – 9} \)​معادله جواب ندارد زیرا

مربع هر عبارت، بزرگتر یا مساوی صفراست و منفی نمی تواند باشد

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

جواب:k=0

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

 

جواب:k>0

 گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 38

جواب:k<0

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص38

صفحه 36

ریاضی و آمار یک فصل دو درس دو

صفحه 37

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

نوشته های مرتبط

آزمون آنلاین آنالیز ترکیبی سطح دو

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک تشابه مثلث ها

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص109

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص36

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 6

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 58

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید