حل معادلۀ درجه ٢ و کاربردها دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی وآمار یک فصل یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص47

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص47

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص47

دوستان ،در این نوشته گام به گام دهم انسانی فصل دو ص47

 (حل مسئله ی متن و تمرین های ص47 کتاب درسی ریاضی و آمار یک) براتون قرار دادم.

این تمرین در کتاب چاپ سال 98 در ص 31قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-  حل معادله درجه دواز تجزیه به روش فاکتورگیری

2-حل معادله درجه دواز تجزیه به روش اتحاد مربع دو جمله

3-حل معادله درجه دواز تجزیه به اتحاد یک جمله مشترک

4- حل معادله درجه دو از روش دلتا

5-محاسبه حاصل ضرب ریشه ها بدون محاسبه آن ها با استفاده از فرمول​\( \frac{c}{a} \)

سوال متن کتاب ص47:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص47

قسمت ب:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص47

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص47

جواب:​\( {x^2} – x = 0 \Rightarrow x(x – 1) = 0 \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {x = 0}\\ {x – 1 = 0 \Rightarrow x = 1} \end{array}} \right. \)

جواب:

\( \begin{array}{*{20}{l}} \begin{gathered} \Delta = {b^2} – 4ac = \hfill \\ {(1)^2} – 4 \times 2 \times ( – 1) = 1 + 8 = 9 \hfill \\ \end{gathered} \\ \begin{gathered} x = \frac{{ – 1 \pm \sqrt 9 }}{{2(2)}} = \frac{{ – 1 \pm 3}}{4} \Rightarrow \hfill \\ \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x_1} = \frac{{ – 1 + 3}}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} \\ {{x_2} = \frac{{ – 1 – 3}}{4} = – \frac{4}{4} = – 1} \end{array}} \right. \hfill \\ \end{gathered} \end{array} \)

جواب:در این معادله ​\( x = \frac{1}{2} \)​ریشه مضاعف می باشد.

\( 4{x^2} – 4x + 1 = 0 \Rightarrow {(2x – 1)^2} = 0 \Rightarrow 2x – 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \)

 

\( \begin{gathered} {x^2} + 17x – 18 = 0 \hfill \\ \Rightarrow (x + 18)(x – 1) = 0 \hfill \\ \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {x + 18 = 0 \Rightarrow x = – 18} \\ {x – 1 = 0 \Rightarrow x = 1} \end{array}} \right. \hfill \\ \end{gathered} \)

 

 

 

جواب: این معادله را از روش دلتا حل می کنیم

با توجه به اینکه a=3وb=-1وc=4مقدار دلتا را محاسبه می کنیم ،که

چون عددی منفی می شود این معادله ریشه حقیقی ندارد.

\( \Delta = {b^2} – 4ac = {(1)^2} – 4 \times 3 \times (4) = – 47 < 0 \)


جواب:با توجه به اینکه a=1و​\( b = \sqrt 3 \)​وc=-1 می باشد این معادله نیز به روش دلتا حل می شود:

 

\( \begin{array}{l} \Delta = {b^2} – 4ac = {(\sqrt 3 )^2} – 4 \times 1 \times ( – 1) = 3 + 4 = 7\\ x = \frac{{ – \sqrt 3 \pm \sqrt 7 }}{{2(1)}} = \frac{{ – 1 \pm 3}}{4} \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x_1} = \frac{{ – \sqrt 3 + \sqrt 7 }}{{2(1)}}}\\ {{x_2} = \frac{{ – \sqrt 3 – \sqrt 7 }}{{2(1)}}} \end{array}} \right.\\ \\ \end{array} \)

 


جواب:با توجه به اینکه a=2وb=-3وc=-5این معادله به روش دلتا حل می شود

سپس حاصل ضرب دو ریشه را به دست می آوریم که در پایان نتیجه می شود

که می توان بدون محاسبه ریشه ها حاصل ضرب دو ریشه را از فرمول 

\( {x_1} \times {x_2} = \frac{c}{a} \)​به دست آورد.

 

 

\( \begin{array}{l} \Delta = {b^2} – 4ac = {( – 3)^2} – 4 \times 2 \times ( – 5) = 9 + 40 = 49\\ x = \frac{{3 \pm \sqrt {49} }}{{2(1)}} = \frac{{3 \pm 7}}{4} \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x_1} = \frac{{3 + 7}}{4} = \frac{5}{2}}\\ {{x_2} = \frac{{3 – 7}}{4} = – 1} \end{array} \Rightarrow {x_1} \times {x_2} = } \right.\frac{5}{2} \times ( – 1) = – \frac{5}{2} = \frac{c}{a}\\ \end{array} \)

 

صفحه 44

ریاضی و آمار یک فصل دو درس دو

صفحه 45

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص15قدیم

مدیر مدیر

بارم بندي دروس رياضي دهم

مدیر مدیر

حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم (تشابه مثلث ها)

مدیر مدیر

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

معرفی پکیج آموزشی کوله پشتی کتاب ریاضی وآمار یک

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص105

ارسال دیدگاه