دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی وآمار یک فصل دو معادله های شامل عبارت های گویا

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص49

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

دوستان ،در این نوشتهگام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

 (حل فعالیت ص49 کتاب درسی ریاضی و آمار یک) براتون قرار دادم.

این فعالیت در کتاب چاپ98درص33 قرار دارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1- آشنایی با معادلات گویا

2-حل معادلات گویا از طریق مخرج مشترک گیری وضرب طرفین معادله در آن

3-مشخص نمودن دامنه عبارات گویا وجواب های قابل قبول

(در واقع جواب هایی برای معادله قابل قبولند که مخرج کسر را صفر نکنند)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

جواب:

\( \begin{array}{l} v = 15\frac{{km}}{h},x = 2500m,m = 2/5km\\ v = \frac{x}{t} \Rightarrow 15 = \frac{{2/5}}{t} \end{array} \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

جواب:​\( 15 + ( – 15) = \frac{{2/5}}{t} + ( – 15) \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

جواب:​\( \frac{{2/5 – 15t}}{t} = 0 \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

جواب:​\( 2/5 – 15t = 0 \Rightarrow 2/5 = 15t \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

جواب:عدد به دست آمده برای t،بر حسب ساعت می باشد

\( 2/5 = 15t \Rightarrow t = \frac{{2/5}}{{15}} = \frac{1}{6} \)

اگر بخواهیم tرا بر حسب دقیقه هم به دست آوریم عدد حاصل را در 60 ضرب می کنیم یعنی :​

\( t = \frac{1}{6} \times 60 = 10 \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص49

جواب:​\( t = 10 + 4 = 14 \)​مدت زمان رسیدن علی از منزل تا مدرسه 14 دقیقه است.

 

خلاصه درس:

معادلات گویا:

 معادلاتی هستند که در آنها مجهول در مخرج کسر قرار دارد.

مراحل حل معادلات گویا

1- تعیین دامنه عبارت گویا

2-تعیین کوچکترین مضرب مشترک همه مخرجها (مخرج مشترک) و ضرب آن در هر دو طرف معادله

3- در نهایت به یک معادله درجه اول یا دوم می رسیم که با حل آن جواب معادله گویا به دست می آید.

4-جواب هایی برای معادله قابل قبول هستند که در دامنه قرار داشته باشند به عبارتی دیگر مخرج را صفر نکنند.

 

صفحه 47

ریاضی و آمار یک فصل دو درس سه

صفحه 48

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

Related posts

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص112

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 48

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص62

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert