دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی وآمار یک فصل دو معادله های شامل عبارت های گویا

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص51

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص51

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص51

دوستان ،در این نوشتهگام به گام دهم انسانی فصل دو ص51

 (حل کاردرکلاس ص51 کتاب درسی ریاضی و آمار یک) براتون قرار دادم.

این کاردرکلاس در ص35 کتاب چاپ98 قرار دارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1- آشنایی با معادلات گویا

2-حل معادلات گویا از طریق مخرج مشترک گیری وضرب طرفین معادله در آن

3-مشخص نمودن دامنه عبارات گویا وجواب های قابل قبول

(در واقع جواب هایی برای معادله قابل قبولند که مخرج کسر را صفر نکنند)

(لازم به ذکر است که این سوال در کتاب سال 98 در ص35 قرار دارد.)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص51

جواب:در این معادله گویا ،چون  دلتامنفی شده است ،پس معادله جواب ندارد

\( \begin{array}{l} 1 + \frac{8}{{{x^2}}} = \frac{4}{x} \Rightarrow 1 + \frac{8}{{{x^2}}} – \frac{4}{x} = 0 \Rightarrow \frac{{1({x^2})}}{{{x^2}}} + \frac{8}{{{x^2}}} – \frac{{4(x)}}{{{x^2}}} = 0\\ {x^2} – 4x + 8 = 0\\ \Delta = {b^2} – 4ac = {( – 4)^2} – 4(1)(8) = 16 – 32 = – 16 < 0 \end{array} \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص51

جواب:

\( \begin{array}{l} \frac{{x – 2}}{{x – 4}} = \frac{{x + 1}}{{x + 3}} \Rightarrow \frac{{x – 2}}{{x – 4}} – \frac{{x + 1}}{{x + 3}} = 0 \Rightarrow \frac{{(x – 2)(x + 3)}}{{(x – 4)(x + 3)}} – \frac{{(x + 1)(x – 4)}}{{(x – 4)(x + 3)}} = 0\\ \Rightarrow \frac{{{x^2} + x – 6 – {x^2} + 3x + 4}}{{(x – 4)(x + 3)}} = 0 \Rightarrow \frac{{4x – 2}}{{(x – 4)(x + 3)}} = 0 \Rightarrow 4x – 2 = 0 \Rightarrow 4x = 2 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \end{array} \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص51

جواب:

\( \begin{array}{l} \frac{{24}}{{10 + m}} + 1 = \frac{{24}}{{10 – m}} \Rightarrow \frac{{24(10 – m)}}{{(10 + m)(10 – m)}} + \frac{{(10 + m)(10 – m)}}{{(10 + m)(10 – m)}} = \frac{{24(10 + m)}}{{(10 + m)(10 – m)}}\\ \Rightarrow 24(10 – m) + (10 + m)(10 – m) = 24(10 + m) \Rightarrow \\ 240 – 24m + 100 – {m^2} = 240 + 24m \Rightarrow – {m^2} – 48m + 100 = 0{m^2} + 48m – 100 = 0\\ (m – 2)(m + 50) = 0 \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {m = 2}\\ {m = – 50} \end{array}} \right.\\ \end{array} \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص51

جواب:

\( \begin{array}{l} \frac{{y + 2}}{{y + 3}} – \frac{{{y^2}}}{{{y^2} – 9}} = 1 – \frac{{y – 1}}{{3 – y}}\frac{{(y + 2)(y – 3)}}{{(y + 3)(y – 3)}} – \frac{{{y^2}}}{{(y + 3)(y – 3)}} = \frac{{(y + 3)(y – 3)}}{{(y + 3)(y – 3)}} + \frac{{(y – 1)(y + 3)}}{{(y + 3)(y – 3)}}\\ \Rightarrow {y^2} – y – 6 – {y^2} = {y^2} – 9 + {y^2} + 2y – 3 \Rightarrow – y – 6 = 2{y^2} + 2y – 12 \Rightarrow 2{y^2} + 3y – 6 = 0\\ \Delta = {b^2} – 4ac = 9 – 4(2) – 6) = 9 + 48 = 57\\ \Rightarrow y = \frac{{ – 3 \pm \sqrt {57} }}{4} \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{y_1} = \frac{{ – 3 + \sqrt {57} }}{4}}\\ {{y_2} = \frac{{ – 3 – \sqrt {57} }}{4}} \end{array}} \right. \end{array} \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص51

جواب:باید به جای xدر معادله عدد 2 را قرار دهیم:

\( \begin{array}{l} \frac{2}{{a – 2}} + \frac{{a – 2}}{2} = \frac{a}{2}\\ a – 2 = 0 \Rightarrow a = 2 \Rightarrow D = – \left\{ 2 \right\}\frac{{2(a – 2) \times 2}}{{a – 2}} + \frac{{(a – 2)(a – 2) \times 2}}{2} = \frac{{a(a – 2) \times 2}}{2}\\ \Rightarrow 2(2) + (a – 2) \times (a – 2) = a(a – 2) \Rightarrow 4 + {a^2} – 4a + 4 = {a^2} – 2a \Rightarrow – 4a + 2a = – – 4 – 4\\ \Rightarrow – 2a = – 8 \Rightarrow a = 4 \end{array} \)

صفحه 48

ریاضی و آمار یک فصل دو درس سه

صفحه 49

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

Related posts

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص128

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 72

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص30

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert