دهمریاضی و آمار یکگام به گام ریاضی و آمار یک فصل دونمودار تابع درجه 2

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص67

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص67

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص67

گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک درس سه

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص67

کاردرکلاس67کتاب درسی چاپ جدید) براتون قرار دادم.

این کاردرکلاس در کتاب چاپ قدیم در ص 83 قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

نمودار تابع درجه دو

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 66

خلاصه درس

رسم نمودار تابع درجه دو:

یک تابع درجه دوم تک متغیره به صورت زیر است:

با تک متغیر x. نمودار یک تابع درجه دوم تک متغیره یک سهمی است که

محور تقارن آن موازی با محور y است، همان‌طور که در سمت چپ نشان داده شده‌است.

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 80

 

اگر تابع درجه دوم برابر صفر باشد، یک معادله درجه دوم شکل می‌گیرد. جواب‌های معادله تک متغیره، «ریشه‌های تابع» نامیده می‌شوند.

در نمودار تابع درجه دو  با توجه به شکل بالا به نقطه sراس سهمی گفته می شود.

خطی که از رأس سهمی به موازات محور عرض ها رسم می شود، محور تقارن سهمی است.

اگر در معادلهٔ سهمی a >0 باشد، دهانه سهمی رو به بالا می باشد و در این حالت سهمی در نقطه رأس خود دارای کمترین مقدار است.

اگر در معادلهٔ سهمی a <0 باشد،دهانه سهمی رو به پایین می باشد و در این حالت سهمی در نقطه رأس خود دارابیشترین مقدار است.

 

فرمول کلی حل معادله درجه دو:

معادله درجه دو

نکات مهم در رسم نمودار تابع درجه دو

1- در معادلاتی که aوcمختلف العلامه هستند بدون محاسبه می توان گفت که دلتا مثبت می باشد.

بنابراین تابع درجه دو دارای دو ریشه می باشدونمودار تابع در دو نقطه محور xها را قطع می کند.

2-چنانچه دلتا منفی باشدمعادله ریشه حقیقی ندارد بنابراین

نمودار تابع در هیچ نقطه ای محور xها را قطع نمی کندوبا توجه به علامت a دهانه سهمی رو به بالا یا پایین می باشد

فعالیت صفحه63و64(فعالیت ص 79 و80کتاب قدیم)

ف صفحه 64و65(فعالیت ص 80و81 کتاب چاپ قدیم)

ف صفحه 66(فعالیت ص 82کتاب قدیم)

کاردرکلاس صفحه67(کاردرکلاس ص 83 کتاب قدیم)

ک صفحه68(کاردرکلاس ص 84 کتاب قدیم)

کاردرکلاس صفحه69(کاردرکلاس ص 85کتاب قدیم)

تمرین صفحه70(تمرین ص 86 کتاب قدیم)

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

آیتم های مشابه

بارم بندی فیزیک (1)

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص117

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 16

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42

مدیر مدیر

کتاب درسی عربی یک رشته علوم انسانی

مدیر

دیدگاهی بنویسید