گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه درس یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه درس یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه درس یک

گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک درس سه

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه درس یک

که شامل حل کاردر کلاس ها ،فعالیت ها و تمرین های از ص72 تا ص84 کتاب درسی آمار واحتمال یکمی باشد ، براتون قرار دادم.

(لازم به ذکر است این مبحث  در کتاب درسی چاپ قدیم از ص88 تا100می باشد. )

پس از مطالعه حل تمرین ریاضی وآمار یک  فصل سه  درس یک  به مطالب زیر مسلط می شوید:

گرد آوری داده هاگام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه درس یک

 

فعالیت صفحه 72و73(فعالیت ص 88و89کتاب چاپ قدیم)
فعالیت صفحه74 وکاردرکلاس ص76(فعالیت وکاردرکلاس ص 90و92کتاب چاپ قدیم)
تمرین صفحه 77(تمرین ص 93 کتاب چاپ قدیم)
کاردرکلاس صفحه 78(کاردرکلاس ص94کتاب چاپ قدیم)
ک صفحه 80(کاردرکلاس ص96کتاب چاپ قدیم)
تمرین وکاردرکلاس صفحه 81(کاردرکلاس وتمرین ص97 کتاب چاپ قدیم)
فعالیت صفحه 82(فعالیت ص 98کتاب چاپ قدیم)
ت صفحه83و84(تمرین ص 99و100 کتاب چاپ قدیم)

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه ،استنباط وبرنامه ریزی به کار می بریم داده می گوییم.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می کنیم واحد آماری می گوییم.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گوییم.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب می کنیم یک نمونه می گوییم.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گوییم.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده به معنای فعالیت یک موجود زنده، مانند انسان،

وقتی ما برای دریافت از جهان بیرون به وسیله حواس یا ثبت داده‌ها به‌وسیله ابزارهای علمی

اطلاعات جمع آوری می کنیم به این روش مشاهده می گوییم.

مانند

وقتی با مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه داده جمع آوری می کنیم.

پرسش نامه:مجموعه سوالاتی که از پیش تعیین کرده ایم وآنرا  توسط افرادی تکمیل می کنیم.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می دهیم وزمانی استفاده می کنیم

که  اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را نداریم.

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

متغیر:

هر ویژگی از اشیا یا اشخاص که قرار است بررسی شوند را متغیر گوییم و به دو دسته زیر تقسیم می کنیم:

 کمی:

متغیر هایی هستند که مقادیر عددی می گیرند ومی توانیم آنها را  اندازه گیری کنیم.

 کیفی:

ما از این متغیر ها برای دسته بندی افراد یا اشیا در گروه ها استفاده می کنیم و لزوما مقدار عددی به آنها اختصاص نمی دهیم.

 

پارامتر جامعه:

یک مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است را پارامتر جامعه می گوییم.

آماره نمونه:

به مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است آماره نمونه می گوییم.

میانگین:

میانگین (Mean)، مقدار متوسط اعداد را میانگین می نامیم. نام دیگر آن معدل است.

مسلماً همه ما با این واژه در کارنامه‌های تحصیلی خود آشنا هستیم.

ما از طریق میانگین،  از نحوه پراکندگی اعضای یک مجموعه اطلاعاتی به دست می‌آوریم.

محاسبه میانگین کار آسانی است.

به عبارت دیگر، میانگین، از تقسیم مجموع اعداد بر تعداد آنها به دست می‌آوریم.

میانه:

میانه یکی از شاخص‌های آماری است که معمولاً در آمار توصیفی

در سطوح مقدماتی به همراه مُد و میانگین استفاده می کنیم.

به عدد وسط مجموعه‌ای از اعداد مرتب شده بر اساس مقدار آنها میانه می گوییم.

انحراف معیار:

انحراف به این صورت تعریف می کنیم:

میزان دوری هر عضو از مقدار میانگین ا انحراف می گوییم.

می دانید که واژه معیار یعنی استاندارد بودن است.

هر چه انحراف معیار مجموعه‌ای از داده‌ها عدد پایین‌تری باشد،

نشانه آن است که داده‌ها به میانگین نزدیک هستند و پراکندگی اندکی دارند.

در صورتی که انحراف معیار عدد بزرگی باشد، نشان می‌دهد که پراکندگی داده‌ها زیاد است.

پس می توانیم بگوییم  انحراف معیار ، عددی برای نشان دادن میزان پراکندگی اعضای یک مجموعه از داده‌ها است.

واریانس:

می توانید واریانس را  به صورت زیر تعریف کنید:

«مقدار متوسط مربع اختلاف مقادیر از میانگین» .

کتاب درسی ریاضی وآمار یک