دهمریاضی و آمار یکگام به گام آمار و احتمال یک فصل سومگردآوری داده ها

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص78

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص78

گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک درس سه

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص78

کاردرکلاس  ص 78کتاب درسی چاپ جدید) براتون قرار دادم.

لازم به ذکر است که این کاردرکلاس در کتاب چاپ قدیم در ص94قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 94
مشاهده برای این مسئله مناسب تر است
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 94
با توجه به صورت سوال پرسش نامه برای این مسئله مناسب تر است
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 94
با توجه به نوع داده روش دادگان مناسب تر است

 

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 94
 پرسش نامه:از طریق نمونه گیری می توان زمان را کاهش داد.

مشاهده: ما می توانیم از از طریق تقسیم بندی به چند قسمت کوتاه ،بلند ومتوسط مشکل را تا حدودی برطرف کنیم.

دادگان:می توان با گرفتن مجوز و تاییدیه های لازم به اطلاعات ثبت شده دست پیدا کرد.

 

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه ،استنباط وبرنامه ریزی به کار می بریم داده می گوییم.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می کنیم واحد آماری می گوییم.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گوییم.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب می کنیم یک نمونه می گوییم.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گوییم.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده به معنای فعالیت یک موجود زنده، مانند انسان،

وقتی ما برای دریافت از جهان بیرون به وسیله حواس یا ثبت داده‌ها به‌وسیله ابزارهای علمی

اطلاعات جمع آوری می کنیم بنابر این به این روش مشاهده می گوییم.

پرسش نامه:مجموعه سوالاتی که از پیش تعیین کرده ایم وسپس آنرا  توسط افرادی تکمیل می کنیم.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می دهیم ودر نتیجه زمانی استفاده می کنیم

که  اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را نداریم.

 

متغیر:

هر ویژگی از اشیا یا اشخاص که قرار است بررسی شوند را متغیر گوییم و به دو دسته زیر تقسیم می کنیم:

 کمی:

متغیر هایی هستند که مقادیر عددی می گیرند و بنابر این می توانیم آنها را  اندازه گیری کنیم.

 کیفی:

ما از این متغیر ها برای دسته بندی افراد یا اشیا در گروه ها استفاده می کنیم و لزوما مقدار عددی به آنها اختصاص نمی دهیم.

 

پارامتر جامعه:

برای تعریف این قسمت می توانیم از تعریف کتاب درسی استفاده کنیم

یک مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است را پارامتر جامعه می گوییم.

آماره نمونه:

به مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است آماره نمونه می گوییم.

شما با تعاریف مقدماتی آماری آشنا شدید در نتیجه بهتر می توانید به سوالات این بخش پاسخ بدهید.

فعالیت صفحه 72و73(فعالیت ص 88و89کتاب چاپ قدیم)

فعالیت صفحه74 وکاردرکلاس ص76(فعالیت وکاردرکلاس ص 90و92کتاب چاپ قدیم)

تمرین صفحه 77(تمرین ص 93 کتاب چاپ قدیم)

کاردرکلاس صفحه 78(کاردرکلاس ص94کتاب چاپ قدیم)

ک صفحه 80(کاردرکلاس ص96کتاب چاپ قدیم)

تمرین وکاردرکلاس صفحه 81(کاردرکلاس وتمرین ص97 کتاب چاپ قدیم)

فعالیت صفحه 82(فعالیت ص 98کتاب چاپ قدیم)

ت صفحه83و84(تمرین ص 99و100 کتاب چاپ قدیم)

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

آیتم های مشابه

ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 66

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص24 قدیم

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 15

مدیر مدیر

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی یک

مدیر

دیدگاهی بنویسید