UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی و آمار یک فصل سه نمودار تابع درجه 2

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص83

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص83

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص83

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص83

کاردرکلاس83کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این کاردرکلاس در کتاب چاپ سال 98 در ص 67قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

نمودار تابع درجه دو

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83

خلاصه درس 

 

رسم نمودار تابع درجه دو:

یک تابع درجه دوم تک متغیره به صورت زیر است:

با تک متغیر x. نمودار یک تابع درجه دوم تک متغیره یک سهمی است که

محور تقارن آن موازی با محور y است، همان‌طور که در سمت چپ نشان داده شده‌است.

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83

 

اگر تابع درجه دوم برابر صفر باشد، یک معادله درجه دوم شکل می‌گیرد. جواب‌های معادله تک متغیره، «ریشه‌های تابع» نامیده می‌شوند.

در نمودار تابع درجه دو  با توجه به شکل بالا به نقطه sراس سهمی گفته می شود.

خطی که از رأس سهمی به موازات محور عرض ها رسم می شود، محور تقارن سهمی است.

اگر در معادلهٔ سهمی a >0 باشد، دهانه سهمی رو به بالا می باشد و در این حالت سهمی در نقطه رأس خود دارای کمترین مقدار است.

اگر در معادلهٔ سهمی a <0 باشد،دهانه سهمی رو به پایین می باشد و در این حالت سهمی در نقطه رأس خود دارابیشترین مقدار است.

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83

فرمول کلی حل معادله درجه دو:

\( \begin{array}{l} \Delta = {b^2} – 4ac \Rightarrow \\ \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x_1} = \frac{{ – b + \sqrt \Delta }}{{2a}}}\\ {{x_2} = \frac{{ – b – \sqrt \Delta }}{{2a}}} \end{array}} \right. \end{array} \)

نکات مهم در رسم نمودار تابع درجه دو

1- در معادلاتی که aوcمختلف العلامه هستند بدون محاسبه می توان گفت که دلتا مثبت می باشد.

بنابراین تابع درجه دو دارای دو ریشه می باشدونمودار تابع در دو نقطه محور xها را قطع می کند.

2-چنانچه دلتا منفی باشدمعادله ریشه حقیقی ندارد بنابراین

نمودار تابع در هیچ نقطه ای محور xها را قطع نمی کندوبا توجه به علامت a دهانه سهمی رو به بالا یا پایین می باشد

صفحه 80
ریاضی و آمار یک فصل سه درس چهار
صفحه 82

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

بارمبندی درس دین وزندگی (1)

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص85

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 67

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص52

حل یک تست زیبای هندسه با استفاده ازرابطه فیثا غورس

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید