دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی و آمار یک فصل سه نمودار تابع درجه 2

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص83

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص83

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص83

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص83

کاردرکلاس83کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این کاردرکلاس در کتاب چاپ سال 98 در ص 67قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

نمودار تابع درجه دو

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83

خلاصه درس 

 

رسم نمودار تابع درجه دو:

یک تابع درجه دوم تک متغیره به صورت زیر است:

با تک متغیر x. نمودار یک تابع درجه دوم تک متغیره یک سهمی است که

محور تقارن آن موازی با محور y است، همان‌طور که در سمت چپ نشان داده شده‌است.

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83

 

اگر تابع درجه دوم برابر صفر باشد، یک معادله درجه دوم شکل می‌گیرد. جواب‌های معادله تک متغیره، «ریشه‌های تابع» نامیده می‌شوند.

در نمودار تابع درجه دو  با توجه به شکل بالا به نقطه sراس سهمی گفته می شود.

خطی که از رأس سهمی به موازات محور عرض ها رسم می شود، محور تقارن سهمی است.

اگر در معادلهٔ سهمی a >0 باشد، دهانه سهمی رو به بالا می باشد و در این حالت سهمی در نقطه رأس خود دارای کمترین مقدار است.

اگر در معادلهٔ سهمی a <0 باشد،دهانه سهمی رو به پایین می باشد و در این حالت سهمی در نقطه رأس خود دارابیشترین مقدار است.

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 83

فرمول کلی حل معادله درجه دو:

\( \begin{array}{l} \Delta = {b^2} – 4ac \Rightarrow \\ \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x_1} = \frac{{ – b + \sqrt \Delta }}{{2a}}}\\ {{x_2} = \frac{{ – b – \sqrt \Delta }}{{2a}}} \end{array}} \right. \end{array} \)

نکات مهم در رسم نمودار تابع درجه دو

1- در معادلاتی که aوcمختلف العلامه هستند بدون محاسبه می توان گفت که دلتا مثبت می باشد.

بنابراین تابع درجه دو دارای دو ریشه می باشدونمودار تابع در دو نقطه محور xها را قطع می کند.

2-چنانچه دلتا منفی باشدمعادله ریشه حقیقی ندارد بنابراین

نمودار تابع در هیچ نقطه ای محور xها را قطع نمی کندوبا توجه به علامت a دهانه سهمی رو به بالا یا پایین می باشد

صفحه 80
ریاضی و آمار یک فصل سه درس چهار
صفحه 82

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

Related posts

کتاب درسی عربی وزبان قرآن (1)

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 58

کتاب درسی دین وزندگی یک

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert