دهمریاضی و آمار یکگام به گام آمار و احتمال یک فصل سوممعیا رهای پراکندگی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص96

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص96

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص96

حل تمرین صفحه 96و97و98کتاب درسی چاپ جدید) براتون قرار دادم.

لازم به ذکراست که  این تمرین در ص 112 و113و114 کتاب چاپ قدیم قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

معیارهای پراکندگی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

می توان این اعداد را روی 6 قطعه کاغذ نوشت وبه تصادف دو تا را انتخاب کرد-اگر بخواهیم

واحد های انتخابی تکراری نباشد بایدبعد از انتخاب عدد اول آن را بیرون بگذاریم و از بین 

5 تای باقی مانده انتخاب کنیم

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

دو تاس را با هم پرتاب می کنیم عدد ظاهر شده در تاس اول را

به عنوان عدد اول وعدد ظاهر شده در تاس دوم را به عنوان عدد دوم در نظر می گیریم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص96

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص96

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه ،استنباط وبرنامه ریزی به کار می بریم داده می گوییم.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می کنیم واحد آماری می گوییم.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گوییم.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب می کنیم یک نمونه می گوییم.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گوییم.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده به معنای فعالیت یک موجود زنده، مانند انسان،

وقتی ما برای دریافت از جهان بیرون به وسیله حواس یا ثبت داده‌ها به‌وسیله ابزارهای علمی

اطلاعات جمع آوری می کنیم به این روش مشاهده می گوییم.

مانند

وقتی با مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه داده جمع آوری می کنیم.

پرسش نامه:مجموعه سوالاتی که از پیش تعیین کرده ایم وآنرا  توسط افرادی تکمیل می کنیم.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می دهیم وزمانی استفاده می کنیم

که  اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را نداریم.

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

متغیر:

هر ویژگی از اشیا یا اشخاص که قرار است بررسی شوند را متغیر گوییم و به دو دسته زیر تقسیم می کنیم:

 کمی:

متغیر هایی هستند که مقادیر عددی می گیرند ومی توانیم آنها را  اندازه گیری کنیم.

 کیفی:

ما از این متغیر ها برای دسته بندی افراد یا اشیا در گروه ها استفاده می کنیم و لزوما مقدار عددی به آنها اختصاص نمی دهیم.

 

پارامتر جامعه:

یک مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است را پارامتر جامعه می گوییم.

آماره نمونه:

به مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است آماره نمونه می گوییم.

میانگین:

میانگین (Mean)، مقدار متوسط اعداد را میانگین می نامیم. نام دیگر آن معدل است.

مسلماً همه ما با این واژه در کارنامه‌های تحصیلی خود آشنا هستیم.

ما از طریق میانگین،  از نحوه پراکندگی اعضای یک مجموعه اطلاعاتی به دست می‌آوریم.

محاسبه میانگین کار آسانی است.

به عبارت دیگر، میانگین، از تقسیم مجموع اعداد بر تعداد آنها به دست می‌آوریم.

میانه:

میانه یکی از شاخص‌های آماری است که معمولاً در آمار توصیفی

در سطوح مقدماتی به همراه مُد و میانگین استفاده می کنیم.

بنابر این اگر اعداد را مرتب کنیم به عدد وسط میانه می گوییم.

انحراف معیار:

انحراف به این صورت تعریف می کنیم:

میزان دوری هر عضو از مقدار میانگین ا انحراف می گوییم.

می دانید که واژه معیار یعنی استاندارد بودن است.

هر چه انحراف معیار مجموعه‌ای از داده‌ها عدد پایین‌تری باشد،

نشانه آن است که داده‌ها به میانگین نزدیک هستند و پراکندگی اندکی دارند.

در صورتی که انحراف معیار عدد بزرگی باشد، نشان می‌دهد که پراکندگی داده‌ها زیاد است.

پس می توانیم بگوییم  انحراف معیار ، عددی برای نشان دادن میزان پراکندگی اعضای یک مجموعه از داده‌ها است.

واریانس:

می توانید واریانس را  به صورت زیر تعریف کنید:

«مقدار متوسط مربع اختلاف مقادیر از میانگین

 

کاردرکلاس صفحه90(کاردرکلاس ص106کتای چاپ قدیم)فعالیت صفحه 89(فعالیت ص 105 کتاب چاپ قدیم)

فعالیت صفحه 92(فعالیت ص108کتاب چاپ قدیم)

سوال متن ص94وپرسش متن ص95(ص110و111کتاب چاپ قدیم)

تمرین صفحه96نا98(تمرین ص 112تا 114کتاب چاپ قدیم)

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص82

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص58

مدیر مدیر

کتاب درسی آزمايشگاه علوم تجربي یک

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45

مدیر مدیر

کتاب درسی زیست شناسی یک

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص71

دیدگاهی بنویسید