دهم ریاضی و آمار یک گام به گام آمار و احتمال یک فصل سوم معیا رهای پراکندگی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص109

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص109

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص109

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص109

کاردرکلاس وفعالیت ص 109کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این کاردرکلاس وفعالیت در کتاب چاپ سال 98 در ص93قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

معیارهای پراکندگی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص109
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص109
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص109
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص109
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص109

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

متغیر:

هر ویژگی از اشیا یا اشخاص که قرار است بررسی شوند را متغیر گویندو به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

متغیر کمی:

متغیر هایی هستند که مقادیر عددی می گیرند وقابل اندازه گیری اند.

متغیر کیفی:

متغیرهایی هستند که فقط برای دسته بندی افراد یا اشیا در گروه ها به کار می روند ولزوما مقدار عددی نمی گیرند.

پارامتر جامعه:

یک مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است.

آماره نمونه:

به مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است آماره نمونه می گویند.

میانگین:

میانگین (Mean)، مقدار متوسط اعداد است. نام دیگر آن معدل است.

مسلماً همه ما با این واژه در کارنامه‌های نحصیلی خود آشنا هستیم.

میانگین شاخصی از نحوه پراکندگی اعضای یک مجموعه به دست می‌دهد.

محاسبه میانگین کار آسانی است. کافی است کل اعداد مورد نظر را با هم جمع کنید،

سپس حاصل را بر تعداد شماره‌های جمع شده تقسیم کنید.

به عبارت دیگر، میانگین، از تقسیم مجموع اعداد بر تعداد آنها به دست می‌آید.

میانه:

میانه یکی از شاخص‌های آماری است که معمولاً در آمار توصیفی

در سطوح مقدماتی به همراه مُد و میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میانه عدد وسط مجموعه‌ای از اعداد مرتب شده بر اساس مقدار آنهاست.

انحراف معیار:

انحراف معیار  از دو واژه تشکیل یافته است. جزء اول یعنی انحراف به

میزان دوری هر عضو یک مجموعه داده از مقدار میانگین گفته می‌شود.

واژه معیار نیز به معنی استاندارد بودن این مقدار است.

صفحه 106

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس سه

صفحه108

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

کتاب درسی هندسه یک

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 66

مدیر

آزمون تستی آنلاین آنالیز ترکیبی دهم ریاضی و تجربی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص100

مدیر مدیر

بارم بندی درس اقتصاد دهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 39

ارسال دیدگاه