UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک گام به گام آمار و احتمال یک فصل چهار معیا رهای پراکندگی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص112

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص112

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص112

حل تمرین صفحه 112و113و114کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این حل تمرین در ص 96 و97و98 کتاب چاپ سال 98 قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

معیارهای پراکندگی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

می توان ایناعداد را روی 6 قطعه کاغذ نوشت وبه تصادف دو تا را انتخاب کرد-اگر بخواهیم

واحد های انتخابی تکراری نباشد بایدبعد از انتخاب عدد اول آن را بیرون بگذاریم و از بین 

5 تای باقی مانده انتخاب کنیم

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

دو تاس را با هم پرتاب می کنیم عدد ظاهر شده در تاس اول را

به عنوان عدد اول وعدد ظاهر شده در تاس دوم را به عنوان عدد دوم در نظر می گیریم

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

از طریق مصاحبه

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

از طریق پرسش نامه

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

استفاده از دادگان

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

استفاده از دادگان

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

استفاده از دادگان

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

دانش آموزان کلاس

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

شماره افراد در دفتر کلاسی را روی کاغذ می نویسیم وبه طور تصادفی از بین آنها 10 نفر را انتخاب می کنیم

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

استفاده از پرسش نامه

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

35نفر

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

10نفر

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

زمان مطالعه ومیزان مطالعه افراد مختلفبه ساعت یا هر واحد دیگر زمان ثبت می کنیم

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

نسبتی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

اسمی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

فاصله ای

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

نسبتی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

نسبتی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

نسبتی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

اسمی

چ )سن دانشجویان شرکت کننده در یک دوره هنری :

فاصله ای

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

 

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

میانه

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112خیر

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص112

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

متغیر:

هر ویژگی از اشیا یا اشخاص که قرار است بررسی شوند را متغیر گویندو به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

متغیر کمی:

متغیر هایی هستند که مقادیر عددی می گیرند وقابل اندازه گیری اند.

متغیر کیفی:

متغیرهایی هستند که فقط برای دسته بندی افراد یا اشیا در گروه ها به کار می روند ولزوما مقدار عددی نمی گیرند.

پارامتر جامعه:

یک مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است.

آماره نمونه:

به مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است آماره نمونه می گویند.

میانگین:

میانگین (Mean)، مقدار متوسط اعداد است. نام دیگر آن معدل است.

مسلماً همه ما با این واژه در کارنامه‌های نحصیلی خود آشنا هستیم.

میانگین شاخصی از نحوه پراکندگی اعضای یک مجموعه به دست می‌دهد.

محاسبه میانگین کار آسانی است. کافی است کل اعداد مورد نظر را با هم جمع کنید،

سپس حاصل را بر تعداد شماره‌های جمع شده تقسیم کنید.

به عبارت دیگر، میانگین، از تقسیم مجموع اعداد بر تعداد آنها به دست می‌آید.

میانه:

میانه یکی از شاخص‌های آماری است که معمولاً در آمار توصیفی

در سطوح مقدماتی به همراه مُد و میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میانه عدد وسط مجموعه‌ای از اعداد مرتب شده بر اساس مقدار آنهاست.

انحراف معیار:

انحراف معیار  از دو واژه تشکیل یافته است. جزء اول یعنی انحراف به

میزان دوری هر عضو یک مجموعه داده از مقدار میانگین گفته می‌شود.

واژه معیار نیز به معنی استاندارد بودن این مقدار است.

 

صفحه109

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس سه

صفحه111

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

حل ویدیویی یک تست زیبای هندسه دهم (مساحت وکابردهای آن)

مدیر مدیر

بارم بندی زیست شناسی (1)

کتاب درسی عربی 1رشته علوم ومعارف اسلامی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص73

کتاب درسی تاریخ اسلام یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص32

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید