UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک کار با داده های آماری گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص88

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 88

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص88

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص88

فعالیت صفحه88 و89کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این فعالیت در کتاب چاپ سال 98 در ص 72و73قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 88

خیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص88

انتخاب ماهی ها از قسمت عمیق تخمینی بیشتر وانتخاب آنها از قسمت کم عمق تخمینی کمتر از مقدار واقعی است

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص88

سعی می کردیم به طور تصادفی از جاهای مختلف حوضچه یک نمونه تصادفی انتخاب کنیم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص88

بله با انتخاب تصادفی از چند قسمت حوضچه تخمین درست تری به دست می آید

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

 

صفحه 85

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس یک

صفحه 86

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص52

بارم بندي دروس رياضي دهم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص99

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 58

بارم بندی علوم وفنون ادبی (1)

تعریف تابع

ارسال دیدگاه