UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک کار با داده های آماری گام به گام آمار و احتمال یک فصل چهار گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص90

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 90

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص90

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص90

فعالیت صفحه90 وکار در کلاس ص 92کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این فعالیت در کتاب چاپ سال 98 در ص 74و76قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 90

برای این کار باید از تک تک دانش آموزان درباره طول قدشان سوال کنیم

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 90

1-انجام آزمایش واندازه گیری

2-از هر کلاس چند دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب می کنیم

وپس از اندازه گیری قد آنهامیانگین قدشان را حساب می کنیم و

این میانگین را به عنوان میانگین قد همه دانش آموزان حساب می کنیم

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

 

صفحه 85

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس یک

صفحه 86

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

کتاب درسی احکام 1

بارم بندی درس تربیت بندی

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص45

بارم بندی فارسی (1)

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص111

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید