دهم ریاضی و آمار یک کار با داده های آماری گام به گام آمار و احتمال یک فصل چهار گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص90

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 90

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص90

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص90

فعالیت صفحه90 وکار در کلاس ص 92کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این فعالیت در کتاب چاپ سال 98 در ص 74و76قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 90

برای این کار باید از تک تک دانش آموزان درباره طول قدشان سوال کنیم

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 90

1-انجام آزمایش واندازه گیری

2-از هر کلاس چند دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب می کنیم

وپس از اندازه گیری قد آنهامیانگین قدشان را حساب می کنیم و

این میانگین را به عنوان میانگین قد همه دانش آموزان حساب می کنیم

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

 

صفحه 85

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس یک

صفحه 86

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 23

حل ویدیویی یک تست زیبای هندسه دهم (مساحت وکابردهای آن)

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 58

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید