UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک گام به گام آمار و احتمال یک فصل چهار گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص93

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 93

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص93

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص93

تمرین ص 93کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این تمرین در کتاب چاپ سال 98 در ص77قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 93

استفاده از پرسش نامه زیرا به این روش اطلاعات کامل تری به دست می آید

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 93

استفاده از دادگان زیرا این اطلاعات در مرکز آمار و مدارس ثبت می شود

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 93

بر اساس مشاهده چون می توان در یک ساعت خاص اطلاعات تعداد سرنشینان خودرو ها را با مشاهده به دست آورد

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

 

 

صفحه 86

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس یک

صفحه 88

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 40

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص13

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص51

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص29

ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص27

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید