UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک گام به گام آمار و احتمال یک فصل چهار گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص93

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 93

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص93

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص93

تمرین ص 93کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این تمرین در کتاب چاپ سال 98 در ص77قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 93

استفاده از پرسش نامه زیرا به این روش اطلاعات کامل تری به دست می آید

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 93

استفاده از دادگان زیرا این اطلاعات در مرکز آمار و مدارس ثبت می شود

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 93

بر اساس مشاهده چون می توان در یک ساعت خاص اطلاعات تعداد سرنشینان خودرو ها را با مشاهده به دست آورد

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

 

 

صفحه 86

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس یک

صفحه 88

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 54

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 25

کتاب درسی عربی 1رشته علوم انسانی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص86

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 39

بارم بندی فارسی ونگارش (1)

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید