UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک گام به گام آمار و احتمال یک فصل چهار گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص96

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 96

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص96

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص96

کاردرکلاس  ص 96کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این کاردرکلاس در کتاب چاپ سال 98 در ص80قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 96

بله کل افرادی که در شیراز تلویزیون دارند

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 96

کیفی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 96

ت)سن،درآمدووضعیت تحصیل

ث)آماره

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

متغیر:

هر ویژگی از اشیا یا اشخاص که قرار است بررسی شوند را متغیر گویندو به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

متغیر کمی:

متغیر هایی هستند که مقادیر عددی می گیرند وقابل اندازه گیری اند.

متغیر کیفی:

متغیرهایی هستند که فقط برای دسته بندی افراد یا اشیا در گروه ها به کار می روند ولزوما مقدار عددی نمی گیرند.

پارامتر جامعه:

یک مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است.

آماره نمونه:

به مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است آماره نمونه می گویند.

 

صفحه 93

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس یک

صفحه94

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

بارم بندي درس احكام 1

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 69

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

مدیر مدیر

بارم بندی درس هنر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 27

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه