دهم ریاضی و آمار یک گام به گام آمار و احتمال یک فصل چهار گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص97

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص97

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص97

کاردرکلاس  وتمرین ص 97کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این کاردرکلاس وتمرین در کتاب چاپ سال 98 در ص81قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
کیفی _اسمی
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
کمی_فاصله ای
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
کمی_فاصله ای
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
کمی_نسبتی
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
اسمی
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
نسبتی
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
فاصله ای
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
ترتیبی
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
اسمی
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
ترتیبی

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

متغیر:

هر ویژگی از اشیا یا اشخاص که قرار است بررسی شوند را متغیر گویندو به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

متغیر کمی:

متغیر هایی هستند که مقادیر عددی می گیرند وقابل اندازه گیری اند.

متغیر کیفی:

متغیرهایی هستند که فقط برای دسته بندی افراد یا اشیا در گروه ها به کار می روند ولزوما مقدار عددی نمی گیرند.

پارامتر جامعه:

یک مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است.

آماره نمونه:

به مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است آماره نمونه می گویند.

 

صفحه94

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس یک

صفحه 96

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

Related posts

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 54

بارم بندی درس احکام 1

بارم بندی دروس ریاضی دهم

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید