UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک گام به گام آمار و احتمال یک فصل چهار گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص97

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص97

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص97

کاردرکلاس  وتمرین ص 97کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این کاردرکلاس وتمرین در کتاب چاپ سال 98 در ص81قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
کیفی _اسمی
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
کمی_فاصله ای
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
کمی_فاصله ای
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
کمی_نسبتی
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
اسمی
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
نسبتی
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
فاصله ای
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
ترتیبی
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
اسمی
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 97
ترتیبی

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

متغیر:

هر ویژگی از اشیا یا اشخاص که قرار است بررسی شوند را متغیر گویندو به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

متغیر کمی:

متغیر هایی هستند که مقادیر عددی می گیرند وقابل اندازه گیری اند.

متغیر کیفی:

متغیرهایی هستند که فقط برای دسته بندی افراد یا اشیا در گروه ها به کار می روند ولزوما مقدار عددی نمی گیرند.

پارامتر جامعه:

یک مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است.

آماره نمونه:

به مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است آماره نمونه می گویند.

 

صفحه94

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس یک

صفحه 96

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص63

حل یک تست زیبای هندسه با استفاده ازرابطه فیثا غورس

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص96

ریاضی وآمار یک فصل دو درس یک

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید