UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک گام به گام آمار و احتمال یک فصل چهار گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص99

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 99

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص99

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص99

تمرین ص 99و100کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این تمرین در کتاب چاپ سال 98 در ص83و84قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

داده ها اطلاعات عددی اند که از متغییر ها به دست می آیند.

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

کیفی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

آماره مربوط به نمونه است وپارامتر مربوط به کل جامعه.

میزان پارامتر همیشه ثابت استولی آماره از یک نمونه به نمونه دیگر فرق می کند.

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

خیر پارامتر های جامعه همیشه ثابت اند

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

بله در نمونه های آماری از یک نمونه به نمونه دیگر تغییر ایجاد می شود

بنابراین ممکن است سه مقدار متفاوت از یک آماره به دست آوریم.

 

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

وعده ناهار یا شام

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

کیفی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

 

کل افراد گیاهخوار

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

نسبتی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

فاصله ای

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

اسمی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

ترتیبی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

فاصله ای

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص99

نسبتی

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

متغیر:

هر ویژگی از اشیا یا اشخاص که قرار است بررسی شوند را متغیر گویندو به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

متغیر کمی:

متغیر هایی هستند که مقادیر عددی می گیرند وقابل اندازه گیری اند.

متغیر کیفی:

متغیرهایی هستند که فقط برای دسته بندی افراد یا اشیا در گروه ها به کار می روند ولزوما مقدار عددی نمی گیرند.

پارامتر جامعه:

یک مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است.

آماره نمونه:

به مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است آماره نمونه می گویند.

 

صفحه96

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس یک

صفحه97

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

بارم بندی درس آمادگی دفاعی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 21

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص52

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص80

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 40

ارسال دیدگاه