گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص ۲۱

امتیاز 3.33 ( 3 رای )

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

دوستان ،در این نوشته  گام به گام دهم انسانی فصل یک ص21براتون گذاشتم.

در این نوشته تمرینات  تجزیه به روش اتحاد های مربع تفاضل دو جمله ای و اتحادیک جمله مشترک و

مخرج مشترک گیری ازطریق مشخص نمودن کوچک ترین مضرب مشترک دو کسر حل شده است.

در زیر گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21(فعالیت صفحه 21 کتاب درسی) را مشاهده فرمایید.

امیدوارم با مطالعه این مطالب در این قسمت رفع اشکال بشید.

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

 

جواب:

\( Q(x) = {x^2} + 5x + 6 = (x + 6)(x – 1) \)​   

\( P(x) = {x^2} – 2x + 1 = {(x – 1)^2} \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

جواب:​\( x – 1 \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

جواب:​\( x – 6 \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

جواب:​\( A(x) = {(x – 1)^2}(x – 6) \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

 

جواب:​\( \frac{{A(x)}}{{P(x)}} = \frac{{{{(x – 1)}^2}(x – 6)}}{{{{(x + 1)}^2}}} = x – 6 \)

\( \frac{{A(x)}}{{Q(x)}} = \frac{{{{(x – 1)}^2}(x + 6)}}{{(x + 6)(x – 1)}} = x – 1 \)

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

 

جواب:

بله زیرا ​\( A(x) \)​ بر\( P(x) \) 

و​\( Q(x) \)​ بخشپذیر است

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

جواب:بله

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

\( A(x) = {(x – 1)^2}(x – 6) \)

یادآوری:

روش های مخرج مشترک گیری:

1- ابتدا مخرج ها را به عوامل اولیه شان تجزیه می کنیم.

2-عامل های مشترک و غیر مشترک را مشخص می کنیم.

3-عوامل مشترک با بیشترین توان را در عوامل غیر مشترک ضرب کرده تا

ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)مخرج ها به دست آید وآنرا مخرج مشترک محسوب می کنیم.

در واقع در فعالیت بالا روش مخرج مشترک گیری در عبارات گویا به روش مرحله به مرحله به شما آموزش داده شده است.

و اگر می خواستیم این عبارات را جمع و تفریق کنیم عبارت ​\( A(x) \)​مخرج مشترک می باشد.

 

مطالب مرتبط با موضوع:
کتاب کار زبان انگلیسی1

 

 

 

صفحه 18 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 19

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

مطالعه بیشتر