×

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص۱۶

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

دوستان ،در این نوشته

  گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 16 براتون گذاشتم.

در این قسمت تمریناتی راجع به انواع اتحاد ها حل شده است .

امیدوارم با مطالعه این مطالب در این قسمت رفع اشکال بشید.

دوستان عزیز برای اینکه بتوانید در این مبحث موفق عمل کنید باید صورت کلیه اتحاد ها را حفظ کنید.

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16 (تمرین صفحه 16 کتاب درسی)را در زیر مشاهده فرمایید.

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

جواب:

\( (x-1)^{2}=x^{2}-2x+1 \)​ 

\( (y+\frac{1}{4})^{2}=y^{2}-2(y)(\frac{1}{4})+(\frac{1}{4})^{2}=y^{2}-\frac{y}{2}+\frac{1}{16} \)​  

\( (2-\frac{a}{3})^{2}=2^{2}-2(2)(\frac{a}{3})+(\frac{a}{3})^{2}=4-\frac{4}{3}a+\frac{a^{2}}{9} \)

\( (b-2)^{3}=b^{3}-3b^{2}(2)+3b(2^{2})-(2)^{3}=b^{3}-6b^{2}+12b-8 \)

\( (2z-\frac{1}{2})^{3}=(2z)^{3}-3(2z)^{2})(\frac{1}{2})+3(2z)(\frac{1}{2})^{2}-(\frac{1}{2})^{3}= 8z^{3}-6z^{2}+(\frac{3}{2})z-\frac{1}{8} \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

جواب:

\( 2(a)(\sqrt{2})=2\sqrt{2}a \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

 

 

جواب:

\( 4x^{2} \)

 

 

 

جواب:​\( 9x,x^{3} \)

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

 

جواب:

\( (x^{6}-1)=(x^{3}+1)(x^{3}-1)=(x+1)(x^{2}-2x+1)(x-1)(x^{2}+2x+1) \)

 

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

 

 

جواب:

\( (1+z)^{3}=(1+z)(1-2z+z^{2}) \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

 

 

جواب:

\( (8-t^{6})=(2-t^{2})(4+2t^{2}+t^{4})=(\sqrt{2}-t)(\sqrt{2}+t)(4+2t^{2}+t^{4}) \)

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

 

جواب:

\( (3x-1)^{2} \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

 

جواب:

\( (x+2)(x+3) \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

 

جواب:

\( (2x+3)(2x+4) \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

جواب:

\( x^{3}+2^{3}=x^{3}+8 \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

 

 

جواب:

\( (7x)^{3}-2^{3}=343x^{3}-8 \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

جواب:

\( 2x^{4}((x^{2}+5)^{3})(6x^{2}-5(x^{2}+5))=2x^{4}((x^{2}+5)^{3})(x^{2}-25)=2x^{4}((x^{2}+5)^{3})(x-5)(x+5) \)

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

 

 

جواب:

\[ x^{8}-625x^{4}=x^{4}(x^{4}-625)=x^{4}(x^{2}+25)(x^{2}-25)=x^{4}(x^{2}+25)(x+5)(x-5) \]

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

جواب:

\( S_{1}=(a-b)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} \)​   و  ​\( S_{2}=b\times (a-b)=ab-b^{2} \)​  

\( S_{3}=(a-b)\times b=ab-b^{2} \)​         و  \( S_{4}=b\times b=b^{2} \)

 

 

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

جواب:​\( S=a^{2}-2ab+b^{2}+ab-b^{2}+ab-b^{2}+b^{2}=a^{2} \)

 

 

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص45

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

جواب:

برا ی محاسبه مساحت کل باید مساحت هر چهار قسمت را با هم جمع کنیم .بنابراین می توان چنین نوشت:

\( S=(a-b)^{2}+2a(a-b)+b^{2}=a^{2} \)​ حال همه جملات به غیر از ​\( (a-b)^{2} \)​ به طرف دیگر تساوی منتقل می کنیم:

\( (a-b)^{2}=a^{2}-2b(a-b)-b^{2}=a^{2}-2ab+2b^{2}-b^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} \)

 

 

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

جواب:​\( (1001)^{3}=(1000+1)^{3}=(1000)^{3}+3(1000)^{2}(1)+3(1000)(1)^{2}+1^{3}=1003003001 \)

تاریخچه ی اتحاد ها

استفاده از اتحاد ها را باید در دوران کهن جست و جو کرد.

یونانی ها ، هر مفهوم ریاضی را تا جایی که ممکن بود ، به هندسه تبدیل کردند.

توجه بیشتر آن ها به هندسه ، بیشتر به این دلیل بود که گمان می کردند، هندسه دانشی مجرد است و

هیچ گونه کاربرد عملی در زندگی ندارد. برای نمونه ، فیثاغورث که در سده ی ششم پیش از میلاد زندگی می کرد یا

هواداران او، یک رشته اتحاد را روی طول ضلع های مثلث قائم الزاویه مطرح کردند.

ولی اقلیدس ، که در سده ی سوم پیش از میلاد می زیست ، بیشتر اتحاد های جبری را ، البته به صورت هندسی ، منظم کرده است.

او در «مقدمات» خود که شامل 13 کتاب است ، کتاب دوم را به اتحاد های جبری ، البته با استدلال هندسی آن ها ، اختصاص داده است.

اقلیدس به کمک شکل های هندسی ، ده اتحاد جبری را بررسی می کند که اتحاد:

(a+b)2=a2+2ab+b2

چهارمین آن هاست.

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص16

 

صفحه 13 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 15

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

 

 

 

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص48

نوشته های مشابه:

مطالعه بیشتر

پاسخی بگذارید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert