گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص۱۸

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص18

دوستان ،در این نوشته

  گام به گام دهم انسانی فصل یک ص18براتون گذاشتم.

این قسمت در مورد تشخیص عبارات گویا تمرین حل شده است.

دوستان در زیر   گام به گام دهم انسانی فصل یک ص18(فعالیت صفحه 18 کتاب درسی) حل شده است.

امیدوارم با مطالعه این مطالب در این قسمت رفع اشکال بشید.

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص18

جواب: این عبارت گویا نیست زیرا متغیر زیر رادیکال است.

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص18

 

 

 

جواب:این عبارت گویا می باشد.

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص18

 

 

جواب:این عبارت گویا می باشد.

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص18

جواب:این عبارت گویا نیست زیرا متغیر زیر رادیکال است.

 

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص18

 

جواب: این عبارت گویا می باشد.

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص18

 

 

جواب:این عبارت گویا می باشد.

 

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص18

 

 

 

جواب:این عبارت گویا می باشد.

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص18

 

جواب:این عبارت گویا نمی باشد.

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص18

 

 

جواب:این عبارت گویا نمی باشد. زیرا در صورت کسر چند جمله ای قرار ندارد.

یادآوری:

در سال گذشته با عبارت های گویا و ساده کردن آنها، همچنین با جمع و تفریق این عبارت ها آشنا شدید. از
آنجا که امسال، چند اتحاد دیگر را آموختید، در ادامه به یادآوری و تکمیل این مطالب می پردازیم.
کسرهایی را که صورت و مخرج آنها چند جمله ای باشند، عبارت های گویا می نامند.

 

تعریف چند جمله ای:

چندجمله‌ای به عبارت متغیری اطلاق می‌شود که از ترکیب خطی تک‌جمله‌ای‌ها تشکیل گردیده است.

توان متغیرهای به کاررفته در چندجمله‌ای باید اعداد صحیح غیر منفی باشد.

 

عبارت های گویا

 عبارت گویا: یک عبارت گویا (کسری) عبارتی است که صورت و مخرج آن چند جمله ای باشد.

اگر عبارتی را ساده کنیم و حاصل چندجمله ای نباشد، گویا نیست. و مقدار یک عبارت گویا وقتی بامعنی است که مخرج آن صفر نباشد. 

ساده کردن عبارت گویا: جهت ساده کردن یک عبارت گویا ابتدا صورت و مخرج را تجزیه می کنیم، سپس با خط زدن عوامل مشترک که مخالف صفر باشند، آن عبارت را از صورت و مخرج ساده می کنیم.

جمع و تفریق عبارات گویا:

ابتدا مخرج مشترک می گیریم. برای این کار، مخرج کسرها را تجزیه میکنیم و عبارات مشترک و غیرمشترک را تعیین میکنیم؛

عبارت های غیر مشترک*عبارت های مشترک با بزرگترین توان = ک.م.م(مخرج مشترک)

 

 

صفحه 16 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 19
مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 25

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

مطالعه بیشتر