وبلاگ

دهم ریاضی و آمار یک عبارت های گویا گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

دوستان ،در این نوشته

  گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم   براتون گذاشتم.

این قسمت در کتاب چاپ جدید حذف شده است.

 

گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک درس سهگام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

جواب:

این عبارت گویا است.دراین عبارت به ازای z=5/3مخرج کسر صفر می شودوعبارت گویا بی معنی می شود.

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

 

 

جواب:

گویا نیست زیرا در مخرج کسر متغیر xزیر رادیکال قرار دارد.

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

 

 

 

جواب:

گویا است وبه ازائ هر عدد حقیقی این عبارت تعریف شده است.

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

 

 

جواب:

گویا است و به ازائ a=+2وa=-2 مخرج کسر صفر می شودو عبارت گویا در این دو عدد تعریف نشده است.

 

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

 

 

 

گویا نیست

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

جواب:

گویا است و به ازائ هر عدد حقیقی تعریف شده است زیرا مخرج کسر هیچ وقت صفر نمی شود.

یادآوری:

تعریف عبارت گویا:

عبارتی است که صورت و مخرج آن چند جمله ای باشد.

اگر عبارتی را ساده کنیم و صورت و مخرج آن چند جمله ای نباشد گویا نیست.

مقدار یک عبارت گویا وقتی با معنی است که مخرج آن صفر نباشد.

 

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

 

 

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

جواب:

فقط اگر بین عوامل صورت و مخرج علامت ضرب باشد می توانیم آن ها را ساده کنیم و

در این مسئله بین عوامل صورت و مخرج علامت ضرب وجود ندارد پس نمی توانیم آن ها را ساده کنیم.

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19قدیم

جواب:

چون x-1=0آنگاه x=1عددی است که در آن مخرج صفر شده بنابراین این جواب نیست.

یادآوری:

عبارات گویا:

عبارت گویا کسری است که صورت و مخرج آن چند جمله ای باشد.
یک جمله ای ها هم جزئی از چند جمله ای ها هستند.
می توان به هر چند جمله ای مخرج یک داد و لذا تمام چند جمله ای ها نیز عبارت گویا هستند.

در چه نقاطی یک عبارت گویا تعریف نشده است؟
 و در کجا ها تعریف شده است؟

در ریاضی مخرج کسر نمی تواند صفر باشد. پس عبارت های گویا به ازای مقادیری که مخرج کسر در آنها صفر می شود تعریف نمی شوند و در سایر نقاط تعریف شده هستند.
اگر مخرج یک عبارت گویا هیچ گاه صفر نشود، به ازای همه مقادیر اعداد حقیقی تعریف شده است.
برای تعیین مقادیری که یک عبارت گویا در آنها تعریف نشده است؛ لازم است که مخرج را مساوی صفر قرار دهیم. جوابهای این معادله همان ریشه های مخرج مقادیری هستند که عبارت گویا به ازای آنها تعریف نمی شود.

روش های مخرج مشترک گیری:

1- ابتدا مخرج ها را به عوامل اولیه شان تجزیه می کنیم.

2-عامل های مشترک و غیر مشترک را مشخص می کنیم.

3-عوامل مشترک با بیشترین توان را در عوامل غیر مشترک ضرب کرده تا

ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)مخرج ها به دست آید وآنرا مخرج مشترک محسوب می کنیم.

در واقع با انجام فعالیت بالا  روش مخرج مشترک گیری در عبارات گویا به روش مرحله به مرحله را آموخته اید.

و اگر می خواستیم این عبارات را جمع و تفریق کنیم عبارت ​\( A(x) \)​مخرج مشترک می باشد.

فعالیت ص 18چاپ قدیم

کاردر کلاس ص 19 چاپ قدیم

فعالیت ص 21 چاپ قدیم

کاردر کلاس وفعالیت ص 22 چاپ قدیم

کاردرکلاس ص 23 چاپ قدیم

تمرین ص 24چاپ قدیم

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *