UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک عبارت های گویا گام به گام ریاضی و آمار یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

دوستان ،در این نوشته

  گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19براتون گذاشتم.

در این قسمت در مورد عبارات گویا و نحوه ی ساده کردن آنها تمرین حل شده است

امیدوارم با مطالعه این مطالب در این قسمت رفع اشکال بشید.

در زیر حل گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19 (کار در کلاس صفحه 19 کتاب درسی) مشاهده فرمایید.

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

جواب:

این عبارت گویا است.دراین عبارت به ازای z=5/3مخرج کسر صفر می شودوعبارت گویا بی معنی می شود.

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

 

 

جواب:

گویا نیست زیرا در مخرج کسر متغیر xزیر رادیکال قرار دارد.

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

 

 

 

جواب:

گویا است وبه ازائ هر عدد حقیقی این عبارت تعریف شده است.

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

 

 

جواب: 

گویا است و به ازائ a=+2وa=-2 مخرج کسر صفر می شودو عبارت گویا در این دو عدد تعریف نشده است.

 

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

 

 

جواب:

گویا نیست

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

جواب:

گویا است و به ازائ هر عدد حقیقی تعریف شده است زیرا مخرج کسر هیچ وقت صفر نمی شود.

یادآوری:

تعریف عبارت گویا:

عبارتی است که صورت و مخرج آن چند جمله ای باشد.

اگر عبارتی را ساده کنیم و صورت و مخرج آن چند جمله ای نباشد گویا نیست.

مقدار یک عبارت گویا وقتی با معنی است که مخرج آن صفر نباشد.

 

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

جواب:

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

جواب:

\( \frac{{(x – 1)({x^2} + x + 1)}}{{(x – 1)(x + 1)}} = \frac{{{x^2} + x + 1}}{{x + 1}} \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

 

 

 

 

جواب:

\( \frac{{(x)({x^3} – 8)}}{{2({x^2} – 4x + 4)}} = \frac{{x(x – 2)({x^2} + 2x + 4)}}{{2{{(x – 2)}^2}}} = \frac{{x({x^2} + 2x + 4)}}{{2(x – 2)}} \)

 

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

 

جواب:

فقط اگر بین عوامل صورت و مخرج علامت ضرب باشد می توانیم آن ها را ساده کنیم در این مسئله بین عوامل صورت و مخرج علامت ضرب وجود ندارد پس نمی توانیم آن ها را ساده کنیم.

 

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص19

جواب:

چون x-1=0آنگاه x=1عددی است که در آن مخرج صفر شده ودر این حالت این کسر

نمی تواند تعریف شده باشد.پس نمی توان آن را از صورت و مخرج ساده کرد.

 

صفحه 15 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 16

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

نوشته های مرتبط

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص128

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 61

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 30

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص93

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید