UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک عبارت های گویا گام به گام ریاضی و آمار یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص23

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص23

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص23

دوستان ،در این نوشته

  گام به گام دهم انسانی فصل یک ص23براتون گذاشتم.

در این قسمت در مورد جمع و تفریق عبارات گویا و نحوه ی مخرج مشترک گیری ساده کردن آنها تمرین حل شده است

امیدوارم با مطالعه این مطالب در این قسمت رفع اشکال بشید.

در زیر حل  گام به گام دهم انسانی فصل یک ص23  (کار در کلاس صفحه 23 کتاب درسی) مشاهده فرمایید.

 

جواب:​\( \frac{{x(x)}}{{x(x + 1)(x – 1)}} \)

 

 

جواب:

 \( \frac{{4(x – 1) + {x^2}}}{{x(x + 1)(x – 1)}} = \frac{{4x – 4 + {x^2}}}{{x(x + 1)(x – 1)}} \)

جواب:​\( \frac{{x – 1 + x + 1}}{{(x – 1)(x + 1)}} = \frac{{2x}}{{(x – 1)(x + 1)}} \)

 

جواب:

\( \frac{{{y^2} + 8y + {y^2} – 3y + 2}}{{y(y + 2)(y – 1)}}

 \frac{{2{y^2} + 5y + 2}}{{y(y + 2)(y – 1)}} \)=

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص23

 

 

 

جواب:

\( [\begin{array}{l} \frac{{4 + {x^2} – 2x}}{{(2 + x)}} – \frac{{x(2 + x)}}{{(2 + x)}} – \frac{{2(2 + x)}}{{(2 + x)}} = \frac{{4 + {x^2} – 2x – 2x – {x^2} – 4 – 2x}}{{2 + x}} = \frac{{ – 6x}}{{x + 2}} \end{array} \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص23

 

 

 

جواب:

\( \begin{array}{l} \frac{{(2x + 3)}}{{2x – 2}} – \frac{5}{{{x^2} – 1}} – \frac{{2x – 3}}{{2x + 2}} = \frac{{2x + 3}}{{2(x – 1)}} – \frac{5}{{(x – 1)(x + 1)}} – \frac{{2x – 3}}{{2(x + 1)}} = \frac{{(2x + 3)(x + 1) – 5(2) – (2x – 3)(x – 1)}}{{2(x – 1)(x + 1)}} = \frac{{2{x^2} + 2x + 3x + 3 – 10 – 2{x^2} + 2x + 3x – 3}}{{2(x – 1)(x + 1)}}\\ \frac{{10x – 10}}{{2(x – 1)(x + 1)}} = \frac{{10(x –

1)}}{{2(x – 1)(x + 1)}} = \frac{5}{{x + 1}} \end{array}\] \)

عبارت های گویا

 عبارت گویا:

یک عبارت گویا (کسری) عبارتی است که صورت و مخرج آن چند جمله ای باشد. 

اگر عبارتی را ساده کنیم و حاصل چندجمله ای نباشد، گویا نیست. 

اگر متغیری زیر رادیکال یا داخل قدر مطلق باشد آن عبارت گویا نخواهد بود

مانند​\( \frac{1}{{\sqrt x }} \)​یا​\( \frac{{\left| x \right|}}{{\sqrt x }} \)

اگر در عبارتی رادیکالی بتوانیم ریشه گیری کنیم بهتر است

ابتدا این ریشه گیری را انجام داده و سپس در مورد گویا بودن عبارت تصمیم بگیریم.

مقدار یک عبارت گویا وقتی بامعنی است که مخرج آن صفر نباشد.

ساده کردن عبارت گویا:

جهت ساده کردن یک عبارت گویا ابتدا صورت و مخرج را تجزیه می کنیم، سپس با خط زدن عوامل مشترک که مخالف صفر باشند، آن عبارت را از صورت و مخرج ساده می کنیم. 

جمع و تفریق عبارات گویا:

ابتدا مخرج مشترک می گیریم. برای این کار، مخرج کسرها را تجزیه می کنیم و عبارات مشترک و غیرمشترک را تعیین میکنیم؛ سپس عبارت های غیر مشترک در عبارت های مشترک با بزرگترین توان ضرب می کنیم

که عبارت به دست آمده همان  ک.م.م(کوچک ترین مضرب مشترک) عبارت ها می باشد.

 

 

صفحه 22 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 24

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

بارم بندی نگارش (1)

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص26

آزمون تستی آنلاین آنالیز ترکیبی دهم ریاضی و تجربی

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 44

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص94

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید