دهم ریاضی و آمار یک عبارت های گویا گام به گام ریاضی و آمار یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص23

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص23

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص23

دوستان ،در این نوشته

  گام به گام دهم انسانی فصل یک ص23براتون گذاشتم.

در این قسمت در مورد جمع و تفریق عبارات گویا و نحوه ی مخرج مشترک گیری ساده کردن آنها تمرین حل شده است

امیدوارم با مطالعه این مطالب در این قسمت رفع اشکال بشید.

در زیر حل  گام به گام دهم انسانی فصل یک ص23  (کار در کلاس صفحه 23 کتاب درسی) مشاهده فرمایید.

 

جواب:​\( \frac{{x(x)}}{{x(x + 1)(x – 1)}} \)

 

 

جواب:

 \( \frac{{4(x – 1) + {x^2}}}{{x(x + 1)(x – 1)}} = \frac{{4x – 4 + {x^2}}}{{x(x + 1)(x – 1)}} \)

جواب:​\( \frac{{x – 1 + x + 1}}{{(x – 1)(x + 1)}} = \frac{{2x}}{{(x – 1)(x + 1)}} \)

 

جواب:

\( \frac{{{y^2} + 8y + {y^2} – 3y + 2}}{{y(y + 2)(y – 1)}}

 \frac{{2{y^2} + 5y + 2}}{{y(y + 2)(y – 1)}} \)=

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص23

 

 

 

جواب:

\( [\begin{array}{l} \frac{{4 + {x^2} – 2x}}{{(2 + x)}} – \frac{{x(2 + x)}}{{(2 + x)}} – \frac{{2(2 + x)}}{{(2 + x)}} = \frac{{4 + {x^2} – 2x – 2x – {x^2} – 4 – 2x}}{{2 + x}} = \frac{{ – 6x}}{{x + 2}} \end{array} \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص23

 

 

 

جواب:

\( \begin{array}{l} \frac{{(2x + 3)}}{{2x – 2}} – \frac{5}{{{x^2} – 1}} – \frac{{2x – 3}}{{2x + 2}} = \frac{{2x + 3}}{{2(x – 1)}} – \frac{5}{{(x – 1)(x + 1)}} – \frac{{2x – 3}}{{2(x + 1)}} = \frac{{(2x + 3)(x + 1) – 5(2) – (2x – 3)(x – 1)}}{{2(x – 1)(x + 1)}} = \frac{{2{x^2} + 2x + 3x + 3 – 10 – 2{x^2} + 2x + 3x – 3}}{{2(x – 1)(x + 1)}}\\ \frac{{10x – 10}}{{2(x – 1)(x + 1)}} = \frac{{10(x –

1)}}{{2(x – 1)(x + 1)}} = \frac{5}{{x + 1}} \end{array}\] \)

عبارت های گویا

 عبارت گویا:

یک عبارت گویا (کسری) عبارتی است که صورت و مخرج آن چند جمله ای باشد. 

اگر عبارتی را ساده کنیم و حاصل چندجمله ای نباشد، گویا نیست. 

اگر متغیری زیر رادیکال یا داخل قدر مطلق باشد آن عبارت گویا نخواهد بود

مانند​\( \frac{1}{{\sqrt x }} \)​یا​\( \frac{{\left| x \right|}}{{\sqrt x }} \)

اگر در عبارتی رادیکالی بتوانیم ریشه گیری کنیم بهتر است

ابتدا این ریشه گیری را انجام داده و سپس در مورد گویا بودن عبارت تصمیم بگیریم.

مقدار یک عبارت گویا وقتی بامعنی است که مخرج آن صفر نباشد.

ساده کردن عبارت گویا:

جهت ساده کردن یک عبارت گویا ابتدا صورت و مخرج را تجزیه می کنیم، سپس با خط زدن عوامل مشترک که مخالف صفر باشند، آن عبارت را از صورت و مخرج ساده می کنیم. 

جمع و تفریق عبارات گویا:

ابتدا مخرج مشترک می گیریم. برای این کار، مخرج کسرها را تجزیه می کنیم و عبارات مشترک و غیرمشترک را تعیین میکنیم؛ سپس عبارت های غیر مشترک در عبارت های مشترک با بزرگترین توان ضرب می کنیم

که عبارت به دست آمده همان  ک.م.م(کوچک ترین مضرب مشترک) عبارت ها می باشد.

 

 

صفحه 22 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 24

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

Related posts

بارم بندی فارسی (1)

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص49

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert