دهمعبارت های گویاگام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص24 قدیم

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص24 قدیم

دوستان ،در این نوشته

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص24 قدیم براتون گذاشتم.

البته این مبحث در کتاب ریاضی وآمار یک چاپ سال 98 حذف می باشد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

محاسبه کوچک ترین مضرب مشترک ومخرج مشترک گیری

گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک درس سه

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص24 قدیم

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص24

 

یادآوری:

در سال گذشته با عبارت های گویا و ساده کردن آنها، همچنین با جمع و تفریق این عبارت ها آشنا شدید.
با توجه به اینکه امسال، چند اتحاد دیگر را آموختید، بنابر این به یادآوری و تکمیل این مطالب می پردازیم.
کسرهایی را که صورت و مخرج آنها چند جمله ای باشند، عبارت های گویا می نامند.

 

تعریف چند جمله ای:

چندجمله‌ای به عبارت متغیری اطلاق می‌شود که از ترکیب خطی تک‌جمله‌ای‌ها تشکیل گردیده است.

توان متغیرهای به کاررفته در چندجمله‌ای باید اعداد صحیح غیر منفی باشد.

 

عبارت های گویا

 عبارت گویا: یک عبارت گویا (کسری) عبارتی است که صورت و مخرج آن چند جمله ای باشد.

اگر عبارتی را ساده کنیم و حاصل چندجمله ای نباشد، گویا نیست. و مقدار یک عبارت گویا وقتی بامعنی است که مخرج آن صفر نباشد. 

ساده کردن عبارت گویا: جهت ساده کردن یک عبارت گویا ابتدا صورت و مخرج را تجزیه می کنیم، سپس با خط زدن عوامل مشترک که مخالف صفر باشند، آن عبارت را از صورت و مخرج ساده می کنیم.

جمع و تفریق عبارات گویا:

ابتدا مخرج مشترک می گیریم. برای این کار، مخرج کسرها را تجزیه میکنیم و

سپس  عبارات مشترک و غیرمشترک را تعیین میکنیم؛

 بنابراین با فرمول زیر مخرج مشترک را مشخص می کنیم

عبارت های غیر مشترک*عبارت های مشترک با بزرگترین توان = ک.م.م(مخرج مشترک)

 

در چه نقاطی یک عبارت گویا تعریف نشده است؟
 و در کجا ها تعریف شده است؟

در ریاضی مخرج کسر نمی تواند صفر باشد. پس عبارت های گویا به ازای مقادیری که

مخرج کسر در آنها صفر می شود تعریف نمی شوندو در سایر نقاط تعریف شده هستند.

اگر مخرج یک عبارت گویا هیچ گاه صفر نشود، نتیجه می گیریم که به ازای همه مقادیر اعداد حقیقی تعریف شده است.
برای تعیین مقادیری که یک عبارت گویا در آنها تعریف نشده است؛ لازم است که مخرج را مساوی صفر قرار دهیم.

جوابهای این معادله همان ریشه های مخرج مقادیری هستند که عبارت گویا به ازای آنها تعریف نمی شود.

روش های مخرج مشترک گیری:

1- ابتدا مخرج ها را به عوامل اولیه شان تجزیه می کنیم.

2-سپس عامل های مشترک و غیر مشترک را مشخص می کنیم.

3-در مرحله بعدعوامل مشترک با بیشترین توان را در عوامل غیر مشترک ضرب کرده تا

ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)مخرج ها به دست آید ودر نتیجه آنرا مخرج مشترک محسوب می کنیم.

در واقع با انجام فعالیت بالا  روش مخرج مشترک گیری در عبارات گویا به روش مرحله به مرحله را آموخته اید.

و اگر می خواستیم این عبارات را جمع و تفریق کنیم عبارت A(x) ​مخرج مشترک می باشد.

ساده کردن عبارت گویا:

جهت ساده کردن یک عبارت گویا ابتدا صورت و مخرج را تجزیه می کنیم، سپس

با خط زدن عوامل مشترک که مخالف صفر باشند،که در نتیجه آن، می توانیم  آن عبارت را از صورت و مخرج ساده  کنیم. 

فعالیت ص 18چاپ قدیم

کاردر کلاس ص 19 چاپ قدیم

فعالیت ص 21 چاپ قدیم

کاردر کلاس وفعالیت ص 22 چاپ قدیم

کاردرکلاس ص 23 چاپ قدیم

تمرین ص 24چاپ قدیم

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

آیتم های مشابه

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص94

مدیر

ریاضی یک(ریاضی دهم ریاضی و تجربی)

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 12

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص61

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص27

دیدگاهی بنویسید