دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی وآمار یک فصل دو معادله درجه دوم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص26

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص26

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص26

دوستان در این نوشته ،گام به گام دهم انسانی فصل یک ص26

( حل فعالیت ص26کتاب درسی ریاضی وآمار یک )براتون قرار دادم.

لازم به ذکر است که این صفحه معادل ص 10 کتاب درسی چاپ سال 98 می باشد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-حل معادله درجه اول

2-تبدیل کردن صورت مسائل به یک معادله درجه اول

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص26

جواب:

\( 3x + 1 = 7 \Rightarrow 3x = 7 – 1 = 6 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = \frac{6}{3} = 2 \)

فعالیت دوم صفحه 26:

فعالیت عددی را بیابید که دو برابر آن به علاوه عدد یک، برابر با پنج برابر همان عدد منهای چهار باشد. جواب: عدد مورد نظر را در نظر میگیریم. با توجه به فرض دو برابر آن عدد به علاوه عدد یک معادل ۱+۲ و پنج برابر همان عدد متهای عدد چهار، معادل ۴- ۵x است که باید با یکدیگر برابر باشند،

 

جواب:

برای حل فعالیت دو صفحه 26 چنین عمل می کنیم:

با بردن جملات شامل x به یک طرف تساوی و بردن اعداد ثابت به طرف دیگر تساوی،

وبا تقسیم هر طرف تساوی بر عدد سه ،جواب معادله به دست می آید. 

برای یادگیری بیشتر به حل معادله زیر توجه فرمایید

 

\( 2x + 1 = 5x – 4 \Rightarrow 5x – 2x = 1 + 4 \Rightarrow 3x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{3} \)

 

پرسش متن:

هر معادله به صورت ه = ax + b را که در آن a و b اعداد حقیقی و a مخالف صفر است، یک معادله درجه اول می نامند.

تنها جواب این معادله از ​\( x = – \frac{b}{a} \)​ به دست می آید. (چرا؟) 

زیرا اگر در معادله ه = ax + b به جای X مقدار ​\( – \frac{b}{a} \)​را قرار دهیم، حاصل تساوی صفر می شود.

\( ax + b = 0 \Rightarrow ax = – b \Rightarrow x = – \frac{b}{a} \)

یادآوری:

معادله:

یک تساوی شامل متغیر است که برای بعضی از مقادیر که به جای آن متغیر قرار می گیرند،

تبدیل به یک تساوی درست می شود که به این مقادیر جواب یا ریشه معادله می گویند.

مراحل حل معادله درجه اول :

1- هر طرف معادله را ساده می کنیم.

2-جمله های شامل متغیر را به یک طرف تساوی و اعداد ثابت را به طرف دیگر آن منتقل می کنیم و هر طرف را ساده می کنیم .

3- در نهایت به عبارتی مانند ax = b می رسیم که با تقسیم معلوم بر ضریب مجهول، جواب  xبه دست می آید.

صفحه 22 
ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک
صفحه 24

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

 

Related posts

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص88

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 69

آزمون تستی آنلاین آنالیز ترکیبی دهم ریاضی و تجربی

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert