حل معادلۀ درجه ٢ و کاربردهادهمریاضی و آمار یکگام به گام ریاضی وآمار یک فصل یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص32

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص32

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص32

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص32

 براتون قرار دادم.

لازم به ذکر است که این تمرین های ص48 کتاب درسی چاپ قدیم می باشد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-  مشخص نمودن مقادیر aوbوcدر معادله درجه دو

2-حل معادله درجه دواز روش دلتا 

3-بررسی داشتن ریشه حقیقی در معادله درجه دو با توجه به دلتا

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص31
 

گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک درس سه

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص31

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص31
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص31

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص31

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص31

 

حل معادله درجه دوم به روش دلتا

با فرض داشتن معادله درجه دوم به شکل ، برای حل معادله به روش دلتا، باید مراحل زیر را طی کنیم:

مرحله اول: عدد دلتا را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم که

در آن aضریب توان دوم xوbضریب توان xوcعدد ثابت می باشد سپس از رابطه زیر دلتا را محاسبه می کنیم:

\Delta =b^{^{2}}-4ac

مرحله دوم:

 در اینجا سه حالت پیش می‌آید که به صورت زیر می باشد:

اگر \Delta < 0انگاه معادله ریشه حقیقی ندارد.

اگر\Delta =0 انگاه معادله یک ریشه حقیقی داردکه از فرمول x=-\frac{b}{2a} محاسبه می شود.

اگر\Delta > 0 انگاه معادله دو ریشه دارد که از فرمول x=\frac{-b\pm \sqrt{\Delta }}{2a}

شکل کلی معادلات درجه دو:

می دانیم که یک معادله درجه دو از یک سه جمله ای تشکیل شده است که شامل یک متغیر به نام xمی باشد

و بیشترین توان این متغیر دو است ،بنابر این شکل استاندارد معادلات درجه‌ دو به‌صورت زیر است:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص31

که در رابطه بالا ضرایب a,b,c ثابت بوده و مقدار a غیرصفر است، همچنین x همان مجهولی است که

 هدف از حل کردن معادله یافتن آن است،بنابراین توجه داشته باشید که

در مواقعی ممکن است شکل اولیه‌ی معادله به‌صورت استاندارد نباشد،

پس در چنین حالاتی می‌توان با جابجایی عبارات در طرفین معادله،

شکل معادله را به‌صورت استاندارد درمی آوریدو سپس آن را حل می کنید

،چنانکه در حل سوالات این صفحه دیدید

از اتحادهایی که در درس های قبل خوانده بودید در تجزیه این معادلات استفاده کردیم

 

 

فعالیت ص 19(فعالیت ص35چاپ قدیم)

فعالیت ص 20(فعالیت ص36چاپ قدیم)

کاردرکلاس وتمرین ص 21( ص 37 کتاب قدیم)

کوله پشتی ریاضی وآمار یک نوبت اول

تمرین ص 22(ص38چاپ قدیم)

کاردرکلاس ص 26( ص 42چاپ قدیم)

تمرین ص 27(تمرین ص 43چاپ قدیم)

فعالیت ص 28(  ص44چاپ قدیم)

فعالیت وکاردرکلاس ص29(ص45چاپ قدیم)

تمرین ص31(تمرین ص 47چاپ قدیم)

تمرین ص 32(تمرین ص48چاپ قدیم)

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص68

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 45

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک درس سه

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 48

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص82

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید