تشابه مثلث هارشته تجربیگام به گام پایه یازدهمگام به گام ریاضی دویازدهم

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 44

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 44

دوستان در این نوشته، گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 44
(حل فعالیت صفحه44 کتاب درسی ریاضی دو) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

تشابه مثلث ها

 

 

 

متشابه اند

 

 

 

 

 

 

خلاصه درس:

مشابهت مفهومی است که ذهن بسیاری از افراد را درگیر خود می‌کند. چرا همه دایره‌ها فرمول محاسبه مساحت یکسانی دارند؟ چطور وقتی آن‌ها را بزرگ یا کوچک می‌کنیم، هیچ تغییری در این فرمول ایجاد نمی‌شود؟ اما در طبیعت وقتی چیزهای کوچکی مانند ذره، حشره یا کودک به چیزهای بزرگ‌تری تبدیل می‌شوند، تغییرات زیادی در ماهیتشان ایجاد می‌شود. اگر همه دایره‌ها فرمول مساحت یکسانی داشته باشند، آیا می‌توان گفت که یک زنبورعسل 100 متری نیز می‌تواند پرواز کند؟

دوnضلعی را وقتی متشابه گویند که دو شرط زیر برقرار باشد :

۱-زوایای دو شکل نطیر به نطیر برابر باشند

۲-نسبت اضلاع متناظر ، با هم برابر باشند

 

علامت تشابه «~» می باشد که بین دو شکل متشابه قرار می گیرد

 

حالت های تشابه مثلث ها:

۱-هر گاه در دو مثلث، دو زاویه از یکی با دو زاویه از دیگری برابر باشد ، آن گاه آن

دو مثلث متشابه اند.

 

۲-هر گاه در دو مثلث،دو ضلع از یک مثلث،با دو ضلع از مثلث دیگر نسبت برابر

داشته باشندو زاویه بین آن دو ضلع متناسب نیز در دو مثلث با هم برابر باشد

آن گاه آن دو مثلث متشابه اند.

 

۳-هرگاه در دو مثلث ، سه ضلع از یکی با سه ضلع از دیگری متناسب باشند ،

آن گاه آن دو مثلث متشابه اند .

نکته

 

هر دو مثلث متساوی الاضلاع دلخواه همواره با یکدیگر متشابه اند.

 

هر دو مربع دلخواه همواره با یکدیگر متشابه اند.

 

در هر دو مثلث قائم الزاویه ی دلخواه،اگر یکی از زوایای حاده ی آنها

 

با یکدیگر برابر باشد ،آن دو مثلث قائم الزاویه متشابه خواهند بود.

صفحه 40

گام به گام ریاضی دو فصل دو درس سه

صفحه43

کتاب درسی ریاضی دو

 

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 15

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 31

کتاب درسی نگارش یک

مدیر

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18

دیدگاهی بنویسید