تشابه مثلث ها رشته تجربی ریاضی دو گام به گام پایه یازدهم گام به گام ریاضی دو یازدهم

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 45

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 45

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 45

دوستان در این نوشته، گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 45
(حل کاردرکلاس وتمرین صفحه45 کتاب درسی ریاضی دو) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

تشابه مثلث ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه درس:

مشابهت مفهومی است که ذهن بسیاری از افراد را درگیر خود می‌کند. چرا همه دایره‌ها فرمول محاسبه مساحت یکسانی دارند؟ چطور وقتی آن‌ها را بزرگ یا کوچک می‌کنیم، هیچ تغییری در این فرمول ایجاد نمی‌شود؟ اما در طبیعت وقتی چیزهای کوچکی مانند ذره، حشره یا کودک به چیزهای بزرگ‌تری تبدیل می‌شوند، تغییرات زیادی در ماهیتشان ایجاد می‌شود. اگر همه دایره‌ها فرمول مساحت یکسانی داشته باشند، آیا می‌توان گفت که یک زنبورعسل 100 متری نیز می‌تواند پرواز کند؟

دوnضلعی را وقتی متشابه گویند که دو شرط زیر برقرار باشد :

۱-زوایای دو شکل نطیر به نطیر برابر باشند

۲-نسبت اضلاع متناظر ، با هم برابر باشند

 

علامت تشابه «~» می باشد که بین دو شکل متشابه قرار می گیرد

 

 

حالت های تشابه مثلث ها:

۱-هر گاه در دو مثلث، دو زاویه از یکی با دو زاویه از دیگری برابر باشد ، آن گاه آن

دو مثلث متشابه اند.

 

۲-هر گاه در دو مثلث،دو ضلع از یک مثلث،با دو ضلع از مثلث دیگر نسبت برابر

داشته باشندو زاویه بین آن دو ضلع متناسب نیز در دو مثلث با هم برابر باشد

آن گاه آن دو مثلث متشابه اند.

 

۳-هرگاه در دو مثلث ، سه ضلع از یکی با سه ضلع از دیگری متناسب باشند ،

آن گاه آن دو مثلث متشابه اند .

نکته

 

هر دو مثلث متساوی الاضلاع دلخواه همواره با یکدیگر متشابه اند.

 

هر دو مربع دلخواه همواره با یکدیگر متشابه اند.

 

در هر دو مثلث قائم الزاویه ی دلخواه،اگر یکی از زوایای حاده ی آنها

 

با یکدیگر برابر باشد ،آن دو مثلث قائم الزاویه متشابه خواهند بود.

 

صفحه43

گام به گام ریاضی دو فصل دو درس سه

صفحه44

کتاب درسی ریاضی دو

 

 

نوشته های مرتبط

معادلات گویا در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

بارم بندی فیزیک (1)

فیلم تست معادله درجه دوم

مدیر

کتاب درسی شیمی یک

مدیر

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

بارم بندی زیست شناسی (1)

ارسال دیدگاه