UA-125485935-1
درس اوّل: نسبت های مثلثاتی دهم ریاضی یک فصل 2: مثلثات

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

( حل کاردرکلاس وتمرین ص34 و35کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف مثلث قائم الزاویه 

2- تعریف نسبت های مثلثاتی با استفاده از مثلث قائم الزاویه

3-محاسبه فرمول مساحت مثلث قائم الزاویه با استفاده از سینوس یکی از زوایای آن

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

B=180-(55+65)=55

 

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

\( \sin 65 = \frac{{BH}}{{BC}} \Rightarrow BC = \frac{{BH}}{{\sin 65}} = \frac{{15\sqrt 3 }}{{0/9}} = 28/86 \)

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

 

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 34

خلاصه درس:

مثلث قائم‌الزاویه

مثلث قائم‌الزاویه به مثلثی گفته می‌شود که یکی از زوایای آن ۹۰ درجه باشد. در چنین مثلثی دو ضلع عمود بر هم وجود دارد و

ضلع سوم انتهای این دو را به یکدیگر متصل می‌کند. سینوس، کسینوس و

تانژانت مفاهیمی هستند که در مثلث قائم الزاویه معنا پیدا می کند.

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 31

 

سینوس، کسینوس و تانژانت

مفاهیم سینوس، کسینوس و تانژانت برابر با نسبت اضلاع یک مثلث قائم‌الزاویه تعریف می‌شوند. در زیر مثلثی قا‌ئم‌الزاویه و توابع مثلثاتی مربوط به آن تعریف شده‌اند.

گام به گام ریاضی یک فصل دو درس یک

سینوس، کسینوس و تانژانت به‌ترتیب با نماد‌های cos ،sin و tan نمایش داده می‌شوند.

توجه داشته باشید که برای یک زاویه‌ θ ثابت، این مقادیر ثابت هستند؛ دلیل این امر،

افزایش همزمان صورت و مخرج آن‌ها است. 

نسبت های مثلثاتی:

در یک مثلث قائم الزاویه، نسبت های سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژانت را نسبت هایمثلثاتی می نامیم.

مثلثات یا  یکی از شاخه‌های ریاضیات است که روابط میان طول اضلاع و زاویه‌های مثلث را مطالعه می‌کند.

نخستین کاربرد مثلثات در مطالعات اخترشناسی بوده‌است. اکنون مثلثات کاربردهای زیادی در ریاضیات محض و کاربردی دارد.

مثال ۱

مثلثی را مطابق با شکل زیر در نظر بگیرید.

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 31

با توجه به شکل فوق، مقادیر sin 35،cos 35وtan 35را بدست آورید.

طبق تعریف انجام شده در بالا، مقدار سینوس ۳۵ درجه (sin 350) برابر است با:

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 31

هم‌چنین مقادیر Cos 350 و tan 350 نیز برابرند با:

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 31

 

صفحه 31
گام به گام ریاضی یک فصل دو درس یک
صفحه 33

کتاب درسی ریاضی یک

نوشته های مرتبط

کتاب درسی جامعه شناسی (1)

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 7

بارم بندی جامعه شناسی (1)

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 69

کتاب درسی دین وزندگی یک

بارم بندی درس آزمايشگاه علوم تجربي 1

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید