درس دوم: دایرهٔ مثلثاتیدهمریاضی یکفصل 2: مثلثات

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38

( حل فعالیت وکاردرکلاس ص 38کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف دایره مثلثاتی

2- محاسبه نسبت های مثلثاتی

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38

 

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38

خلاصه درس:

مثلث قائم‌الزاویه

مثلث قائم‌الزاویه به مثلثی گفته می‌شود که یکی از زوایای آن ۹۰ درجه باشد. در چنین مثلثی دو ضلع عمود بر هم وجود دارد و

ضلع سوم انتهای این دو را به یکدیگر متصل می‌کند. سینوس، کسینوس و

تانژانت مفاهیمی هستند که در مثلث قائم الزاویه معنا پیدا می کند.

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 31

 

 

سینوس، کسینوس و تانژانت

مفاهیم سینوس، کسینوس و تانژانت برابر با نسبت اضلاع یک مثلث قائم‌الزاویه تعریف می‌شوند. در زیر مثلثی قا‌ئم‌الزاویه و توابع مثلثاتی مربوط به آن تعریف شده‌اند.

گام به گام ریاضی یک فصل دو درس یک

 

سینوس، کسینوس و تانژانت به‌ترتیب با نماد‌های cos ،sin و tan نمایش داده می‌شوند.

توجه داشته باشید که برای یک زاویه‌ θ ثابت، این مقادیر ثابت هستند؛ دلیل این امر،

افزایش همزمان صورت و مخرج آن‌ها است. 

نسبت های مثلثاتی:

در یک مثلث قائم الزاویه، نسبت های سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژانت را نسبت هایمثلثاتی می نامیم.

مثلثات یا  یکی از شاخه‌های ریاضیات است که روابط میان طول اضلاع و زاویه‌های مثلث را مطالعه می‌کند.

نخستین کاربرد مثلثات در مطالعات اخترشناسی بوده‌است. اکنون مثلثات کاربردهای زیادی در ریاضیات محض و کاربردی دارد.

مثال ۱

مثلثی را مطابق با شکل زیر در نظر بگیرید.

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 31

 

با توجه به شکل فوق، مقادیر sin 35،cos 35وtan 35را بدست آورید.

طبق تعریف انجام شده در بالا، مقدار سینوس ۳۵ درجه (sin 350) برابر است با:

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 31

 

هم‌چنین مقادیر Cos 350 و tan 350 نیز برابرند با:

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 31
صفحه 36
گام به گام ریاضی یک فصل دو درس دو
صفحه 37

کتاب درسی ریاضی یک

آیتم های مشابه

ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک(قدیم)

مدیر مدیر

بارم بندی تاریخ 1،ایران وجهان باستان

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 37

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص93

مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 42

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص70

مدیر

دیدگاهی بنویسید