درس دوم: دایرهٔ مثلثاتی دهم ریاضی یک فصل 2: مثلثات

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39

( حل فعالیت ص 39کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف دایره مثلثاتی

2- محاسبه نسبت های مثلثاتی

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39

خلاصه درس:

مثلث قائم‌الزاویه

مثلث قائم‌الزاویه به مثلثی گفته می‌شود که یکی از زوایای آن ۹۰ درجه باشد. در چنین مثلثی دو ضلع عمود بر هم وجود دارد و

ضلع سوم انتهای این دو را به یکدیگر متصل می‌کند. سینوس، کسینوس و

تانژانت مفاهیمی هستند که در مثلث قائم الزاویه معنا پیدا می کند

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 31

 

سینوس، کسینوس و تانژانت

مفاهیم سینوس، کسینوس و تانژانت برابر با نسبت اضلاع یک مثلث قائم‌الزاویه تعریف می‌شوند. در زیر مثلثی قا‌ئم‌الزاویه و توابع مثلثاتی مربوط به آن تعریف شده‌اند.

 

گام به گام ریاضی یک فصل دو درس یک

 

سینوس، کسینوس و تانژانت به‌ترتیب با نماد‌های cos ،sin و tan نمایش داده می‌شوند.

توجه داشته باشید که برای یک زاویه‌ θ ثابت، این مقادیر ثابت هستند؛ دلیل این امر،

افزایش همزمان صورت و مخرج آن‌ها است. 

نسبت های مثلثاتی:

در یک مثلث قائم الزاویه، نسبت های سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژانت را نسبت هایمثلثاتی می نامیم.

مثلثات یا  یکی از شاخه‌های ریاضیات است که روابط میان طول اضلاع و زاویه‌های مثلث را مطالعه می‌کند.

نخستین کاربرد مثلثات در مطالعات اخترشناسی بوده‌است. اکنون مثلثات کاربردهای زیادی در ریاضیات محض و کاربردی دارد.

 

مثال ۱

مثلثی را مطابق با شکل زیر در نظر بگیرید

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 31

 

با توجه به شکل فوق، مقادیر sin 35،cos 35وtan 35را بدست آورید.

طبق تعریف انجام شده در بالا، مقدار سینوس ۳۵ درجه (sin 350) برابر است با:

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 31

 

هم‌چنین مقادیر Cos 350 و tan 350 نیز برابرند با:

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 31

 

صفحه 37
گام به گام ریاضی یک فصل دو درس دو
صفحه 38

کتاب درسی ریاضی یک

نوشته های مرتبط

فیلم آموزشی ساده کردن رادیکال ها ریاضی یک

مدیر مدیر

بارمبندی ریاضی و آمار یک (دهم انسانی)

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص74

مدیر

سوال امتحانی تعریف تابع

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص81

مدیر

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه