در شکل زیر شیب و عرض از مبدأ مرتبط با تابع فوق نشان داده شده.

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 40

 

نوشتن معادله خط با داشتن مختصات یک نقطه و شیب خط:

Slope-intercept

شکل عمومی رابطه مربوط به خط:

 اما شکل کلی یا عمومی یک خط، به‌شکل زیر است:

Slope-intercept