درس دوم: دایرهٔ مثلثاتی ریاضی یک فصل 2: مثلثات

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41

( حل تمرین ص40و41کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-محاسبه شیب خط به کمک تانژانت زاویه ای که خط با وحور xها می سازد

2- نوشتن معادله خط با کمک زاویه

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41 
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41

معادله خط

رابطه ی بین طول (X) و عرض (Y) نقاط واقع بر یک خط را معادله ی آن خط می گویند که به صورت یک تساوی نوشته می شود .

 

اگر طول هر نقطه را با X و عرض آن را با Y نشان دهیم ، رابطه Y=X را معادله ی خط (L) می نامیم.

این تساوی، رابطه ی بین طول و عرض نقاط را مشخص می کند. این خط نیمساز ربع اول و سوم محور های مختصات می باشد.

در انواع خطوط ممکن است :

1-خطی موازی محور y ها باشد در آن صورت معادله خط به صورت y=b خواهد بود که b یک عدد ثابت است.

 2- ممکن است خط ها موازی محور طول ها باشند در آن صورت معادله خط به صورت x=a خواهد بود که a یک عدد ثابت است.

3-  ممکن است خط از مبدأ مختصات بگذرد و معادله ی آن به صورت Y=mx  می باشد.

4- اما بعضی خطوط هستند که نه موازی محور های طول هستند نه موازی محور عرض و نه از مبدا مختصات رد می شود، معادله این خطوط  به شکل Y=mx+n می باشد . این معادله خط در حالت استاندارد می باشد.

 شیب خط:

در ریاضیات، شیب خط، میزان انحنا یا نرخ انحنای یک خط را مشخص می‌کند.

شیب هرخط که محور افقی را قطع می کند ،برابر است با تانژانت زاویه بین آن خط و جهت مثبت محور x

به عبارت دیگراگر ​\( \alpha \)​زاویه ای باشد که خط با جهت مثبت محور xها می سازد ،آنگاه ​\( \tan \alpha \)​ همان شیب خط می باشد.

شیب و عرض از مبدأ خط

معمول‌ترین شکل نمایش یک تابع -یا همان معادله- خطی با شیب و عرض از مبدأ است. در حقیقت شیب و عرض از مبدأ خطی به شکل زیر به‌ترتیب برابر با m و b است.

 

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 40

 

در شکل زیر شیب و عرض از مبدأ مرتبط با تابع فوق نشان داده شده.

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 40

 

وشتن معادله خط با داشتن مختصات یک نقطه و شیب خط:

Slope-intercept

 

شکل عمومی رابطه مربوط به خط:

 اما شکل کلی یا عمومی یک خط، به‌شکل زیر است:

Slope-intercept

 

صفحه 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو درس دو
صفحه 40

کتاب درسی ریاضی یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص73

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 51

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 48

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 37

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39

ارسال دیدگاه