درس دوم: دایرهٔ مثلثاتی ریاضی یک فصل 2: مثلثات

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41

( حل تمرین ص40و41کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-محاسبه شیب خط به کمک تانژانت زاویه ای که خط با وحور xها می سازد

2- نوشتن معادله خط با کمک زاویه

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41 
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 41

معادله خط

رابطه ی بین طول (X) و عرض (Y) نقاط واقع بر یک خط را معادله ی آن خط می گویند که به صورت یک تساوی نوشته می شود .

 

اگر طول هر نقطه را با X و عرض آن را با Y نشان دهیم ، رابطه Y=X را معادله ی خط (L) می نامیم.

این تساوی، رابطه ی بین طول و عرض نقاط را مشخص می کند. این خط نیمساز ربع اول و سوم محور های مختصات می باشد.

در انواع خطوط ممکن است :

1-خطی موازی محور y ها باشد در آن صورت معادله خط به صورت y=b خواهد بود که b یک عدد ثابت است.

 2- ممکن است خط ها موازی محور طول ها باشند در آن صورت معادله خط به صورت x=a خواهد بود که a یک عدد ثابت است.

3-  ممکن است خط از مبدأ مختصات بگذرد و معادله ی آن به صورت Y=mx  می باشد.

4- اما بعضی خطوط هستند که نه موازی محور های طول هستند نه موازی محور عرض و نه از مبدا مختصات رد می شود، معادله این خطوط  به شکل Y=mx+n می باشد . این معادله خط در حالت استاندارد می باشد.

 شیب خط:

در ریاضیات، شیب خط، میزان انحنا یا نرخ انحنای یک خط را مشخص می‌کند.

شیب هرخط که محور افقی را قطع می کند ،برابر است با تانژانت زاویه بین آن خط و جهت مثبت محور x

به عبارت دیگراگر ​\( \alpha \)​زاویه ای باشد که خط با جهت مثبت محور xها می سازد ،آنگاه ​\( \tan \alpha \)​ همان شیب خط می باشد.

شیب و عرض از مبدأ خط

معمول‌ترین شکل نمایش یک تابع -یا همان معادله- خطی با شیب و عرض از مبدأ است. در حقیقت شیب و عرض از مبدأ خطی به شکل زیر به‌ترتیب برابر با m و b است.

 

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 40

 

در شکل زیر شیب و عرض از مبدأ مرتبط با تابع فوق نشان داده شده.

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 40

 

وشتن معادله خط با داشتن مختصات یک نقطه و شیب خط:

Slope-intercept

 

شکل عمومی رابطه مربوط به خط:

 اما شکل کلی یا عمومی یک خط، به‌شکل زیر است:

Slope-intercept

 

صفحه 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو درس دو
صفحه 40

کتاب درسی ریاضی یک

Related posts

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 15

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

سوال امتحانی تعریف تابع

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید