درس سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی دهم ریاضی یک فصل 2: مثلثات

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42

( حل فعالیت ص42کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-روابط بین نسبت های مثلثاتی

2-اتحاد های مثلثاتی

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42

روابط بین نسبت های مثلثاتی:گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42

برای محاسبه ی sin و cos یک زاویه انتهای کمان را بر محور Sin و یا cos عمود می کنیم,ولی

برای محاسبه ی tg و یا cotg یک زاویه انتهای کمان را امتداد داده تا محور tgو یا cotg را قطع کند.

اگر زاویه ای در ناحیه ی اول باشد,در ناحیه ی اول تمام نسبت های مثلثاتی مثبت است.

اگر در ناحیه ی دوم باشد فقط سینوس sin مثبت است.

اگر در ناحیه ی سوم باشد در ناحیه ی سوم سینوس sin و cos منفی و تانژانت tg و کتانژانت cotg مثبت است.

اگر در ناحیه ی چهارم باشد,در ناحیه ی چهارم فقط cos مثبت است.

تبدیل هر تابع مثلثاتی به هر تابع مثلثاتی دیگر

با استفاده از روابط فیثاغورث و روابط حاصل از تعریف توابع مثلثاتی، می‌توان جدول زیر را به دست آورد. در این جدول هر تابع مثلثاتی بر اساس سایر توابع نوشته شده است. مثبت یا منفی بودن علامت در عبارات زیر بستگی این دارد که x در چه ربعی قرار بگیرد.

ربع چهارم
ربع سوم
ربع دوم
ربع اول

+

+

sin x

+

+

cos x

+

+

tan x

+

+

cot x

 

صفحه 38
گام به گام ریاضی یک فصل دو درس دو
صفحه 40

کتاب درسی ریاضی یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 64

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص70

مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 38

آزمون فصل 4 ریاضی دهم متوسط سطح یک به سایت اضافه شد

مدیر

سوال امتحانی تشخیص تابع

بارم بندی درس تربیت بندی

ارسال دیدگاه