درس سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی دهم ریاضی یک فصل 2: مثلثات

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص43

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43

( حل کاردرکلاس ص43کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-روابط بین نسبت های مثلثاتی

2-اتحاد های مثلثاتی

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43

جواب:​\large sin^{2}x=1-cos^{2}x\Rightarrow sinx=\pm \sqrt{1-cos^{2}x}

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43

جواب:​\large cos^{2}x=1-sin^{2}x\Rightarrow cos^{2}x=\pm \sqrt{1-sin^{2}x}

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43

ربع چهارم
ربع سوم
ربع دوم
ربع اول

+

+

sin x

+

+

cos x

+

+

tan x

+

+

cot x

صفحه 40
گام به گام ریاضی یک فصل دو درس دو
صفحه 42

کتاب درسی ریاضی یک

نوشته های مرتبط

آزمون حل معادله درجه دوم و رسم سهمی دهم متوسط سطح 2 به سایت اضافه شد

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص13قدیم

مدیر مدیر

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی یک

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 14

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص110

مدیر

سوال امتحانی تعریف تابع

ارسال دیدگاه