UA-125485935-1
درس سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی دهم ریاضی یک فصل 2: مثلثات

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45

( حل تمرین ص45و46کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-روابط بین نسبت های مثلثاتی

2-اتحاد های مثلثاتی

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45
گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 45

روابط بین نسبت های مثلثاتی:گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 42

 

برای محاسبه ی sin و cos یک زاویه انتهای کمان را بر محور Sin و یا cos عمود می کنیم,ولی

برای محاسبه ی tg و یا cotg یک زاویه انتهای کمان را امتداد داده تا محور tgو یا cotg را قطع کند.

اگر زاویه ای در ناحیه ی اول باشد,در ناحیه ی اول تمام نسبت های مثلثاتی مثبت است.

اگر در ناحیه ی دوم باشد فقط سینوس sin مثبت است.

اگر در ناحیه ی سوم باشد در ناحیه ی سوم سینوس sin و cos منفی و تانژانت tg و کتانژانت cotg مثبت است.

اگر در ناحیه ی چهارم باشد,در ناحیه ی چهارم فقط cos مثبت است.

روابط حاصل از تعریف توابع مثلثاتی

طبق تعریف توابع مثلثاتی روابط زیر را داریم:

tan(x) = \frac{sin(x)}{cos(x)}

cot(x) = \frac{cos(x)}{sin(x)}

sec(x) = \frac{1}{cos(x)}

csc(x) = \frac{1}{sin(x)}

رابطه فیثاغورث برای توابع مثلثاتی

از آنجا که توابع مثلثاتی همگی بر روی مثلث قائم‌الزاویه تعریف می‌شوند، با استفاده از رابطه فیثاغورث می‌توان ثابت کرد که روابط زیر بین آنها برقرار است:

sin^{2}(x) + cos^{2}(x) = 1

بلافاصله از این رابطه، دو رابطه زیر به دست می‌آیند.

sin(x) = \pm \sqrt{1-cos^{2}(x)}

cos(x) = \pm \sqrt{1-sin^{2}(x)}

اگر تعریف تانژانت، کتانژانت، سکانت و کسکانت را در کنار رابطه فیثاغورثی در نظر بگیریم، روابط زیر به دست می‌آیند:

1+tan^{2}(x) = sec^{2}(x)

1+cot^{2}(x)=csc^{2}(x)

 

صفحه 43
گام به گام ریاضی یک فصل دو درس دو
صفحه44

کتاب درسی ریاضی یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 22

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 64

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 30

کتاب درسی عربی 1رشته علوم انسانی

بارم بندی درس هنر

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید