درس دوم:ریشهٔ nامریاضی یکفصل 3: توان های گویا و عبارت های جبریگام به گام ریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 51

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 51

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 51

( حل  کاردرکلاس وتمرین ص 51کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-ريشه گيري

2-توان رساني

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص51

خلاصه ای از درس:

در ریشه گیری باید به چند موردکه در  زیر به خوبی توضیح داده شده توجه کنید که عبارتند از :

1.”عدد زیر رادیکال عینا توان رسیده یک عدد طبیعی باشدیا نباشد”که در این جا ما  حالات مختلفی

بوجود امده رابررسی می کنیم

الف)توانی که عدد طبیعی به ان رسیده به مقدار ریشه گیری ما بخش پذیر باشد که در این صورت

با تقسیم انها به هم خارج قسمت را به عنوان توان ان عدد مورد نظر خارج از رادیکال قرار می دهیم

مانند  ریشه سوم عدد 3

ب)توانی که عدد طبیعی به ان رسیده به مقدار ریشه گیری ما بخش پذیر نباشد که در این صورت باید حدود پیدا کنیم

اگر بخواهیم معنی ان را درک کنیم باید مقدار اعداد طبیعی که به ان عدد رادیکال می رسند را بدانیم وبعد تشخیص

دهیم عدد زیر رادیکال بین کدام یک از توان هایی که گفتیم قرار می گیرد و این طوری شما حدود رادیکال را محاسبه

کرده اید (اما با ماشین حساب عدد دقیق ان محاسبه می شود که در امتحان نهایی و کنکور همان حدود را از شما

می خواهند و نه عدد دقیق را)

2.”عدد زیر رادیکال مثبت یا منفی باشد و رادیکال ما زوج یا فرد باشد”

الف)اگر رادیکال عدد فرد باشد هر عددی که زیر رادیکال باشد چه مثبت باشد چه منفی اهمیت ندارددر هر حالت

یک جور عمل میکنیم وبااستفاده از نکات بالا انرا حل می کنیم

ب)اگر رادیکال زوج باشد عدد منفی در زیر این رادیکال ها معنایی نداره و به عبارتی بی معنی است عبارت (که در

کنکور شاید برای تشخیص گذاره درست یا غلط داده شود)و در حالتی که مثبت است مانند بالا عمل می کنیم

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 49

گام به گام ریاضی یک فصل سه درس یک

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 52

کتاب درسی ریاضی یک

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 15

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص66

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 17

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 4

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 52

مدیر مدیر

بارم بندي دروس رياضي دهم

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید