درس دوم:ریشهٔ nام دهم ریاضی یک فصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

( حل  کاردرکلاس ص 55 کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

خلاصه ای از درس:

رادیکال با فرجه ۲ با ریشه دوم یک عدد متفاوت است چون که در رادیکال با فرجه ۲ جواب همیشه عددی مثبت است ولی در ریشه دوم آن عدد یک عدد مثبت و یک عدد منفی قرینه یکدیگر به دست می آید

اگر دو رادیکال فرجه برابر داشته باشند  و بخواهیم آنها را در یکدیگر ضرب کنیم کافیست عبارت زیر رادیکال را در یکدیگر ضرب کنیم و فرجه رادیکال را برای دو عبارت قرار دهیم

 توجه کنید که اگر  رادیکال ها فرجه های برابر نداشته باشند برای رادیکال رادیکال را به صورت کسری مینویسیم و سپس از جمع و تفریق عبارت های کسری را می‌توانیم انجام دهیم توجه کنید که این جمع و تفریق در صورت امکان پذیر است که عبارت زیر رادیکال ها با هم برابر باشد

گام به گام ریاضی یک فصل سه درس دو

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 54

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 56

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 57

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 58

کتاب درسی ریاضی یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38

بارم بندی درس آزمايشگاه علوم تجربي 1

حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم (تشابه مثلث ها)

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 33

مدیر مدیر

بارم بندي درس احكام 1

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

ارسال دیدگاه