درس چهارم: عبارت های جبری دهم ریاضی یک فصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67

( حل تمرین ص 67کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

عبارت های جبری

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67

اتحاد مکعب دو جمله‌ای

اتحاد پرکاربرد دیگر در ریاضیات، اتحاد مکعب دو جمله‌ای است.

این اتحاد، مجموع یا تفاضل دو عبارت a و b را به توان سه

می‌رساند. کاربرد زیاد این اتحاد در مباحث مرتبط با اتحاد و تجزیه

باعث شده است که بتوانیم آن را به شکل زیر و به عنوان یکی

از اتحادهای رایج بیان کنیم.

(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3

توجه کنید که به رابطه اول، مکعب مجموع دو جمله‌ای و

به رابطه دوم مکعب تفاضل دو جمله‌ای نیز می‌گویند.

اتحاد چاق و لاغر

اتحاد چاق و لاغر از یک جمله کوچک (لاغر) و یک جمله

بزرگ (چاق) تشکیل شده است. برای نوشتن این اتحاد،

لازم است که به علامت عبارات مختلف دقت کنید.

a3+b3=(a+b)(a2−ab+b2)
a3−b3=(a−b)(a2+ab+b2)

گام به گام ریاضی یک فصل سه درس چهار

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص62

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص64

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص66

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67

کتاب درسی ریاضی یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 19

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص 102

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص73

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص10

مدیر مدیر

بارم بندی اصول عقاید یک

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی یک

مدیر

ارسال دیدگاه